Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος για την νηστεία των Χριστουγέννων και κατὰ τῆς πολυφαγίας

᾿

.

Νὰ μὴν ἀπορεῖς ἐὰν τὴν ≪τρυφὴ≫ [δηλαδὴ πλούσια καὶ φιλήδονη ζωὴ πολυφαγίας καὶ ἀκολασίας, Σ.τ.Σ.] τὴν ὀνόμασε ≪ἀγκάθια≫. Κι ἐσὺ τὸ ἀγνοεῖς, ὄντας μεθυσμένοςἀπὸ τὸ πάθος. ᾿Εκεῖνοι ὅμως ποὺ εἶναι ὑγιεῖς γνωρίζουν ὅτι ἡ πολυφαγία καὶ ἡ ἀκολασία κεντάει περισσότερο ἀπὸ τὸ ἀγκάθι καὶ δαπανάει τὴν ψυχὴ περισσότερο ἀπὸ τὴ μέριμνα, ἐνῶ δημιουργεῖ χειρότερους πόνους καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή. Γιατὶ δὲν πλήττεται κάποιος τόσο ἀπὸ τὴ φροντίδα ὅσο ἀπὸ τὴν ἀφθονία. ῞Οταν τὸν ἄνθρωπο τὸν πιάνουν οἱ ἀγρυπνίες, τὸ τέντωμα τῶν κροτάφων, τὸ βάρος στὸ κεφάλι καὶ πόνοι στὰ σπλάχνα, κατάλαβε ἀπὸ πόσα ἀγκάθια εἶναι χειρότερα ὅλα αὐτά. Καὶ ὅπως τ᾿ ἀγκάθια σὰν τὰ μαζέψεις ματώνουν τὰ χέρια ποὺ τὰ κρατοῦν, ἔτσι καὶ ἡ πολυφαγία καὶ ἡ ἀκολασία καὶ τὰ πόδια καὶ τὰ χέρια καὶ τὸ κεφάλι καὶ τὰ μάτια καὶ ἁπλὰ ὅλα τὰ μέλη τὰ ρημάζει. Ξερὴ καὶ ἄκαρπη, ὅπως τὸ ἀγκάθι, προξενεῖ στενοχώρια καὶ κακοπάθεια πολὺ περισσότερη καὶ πολὺ πιὸ καίρια. Φέρνει πρόωρο γῆρας, ἀμβλύνει τὶς αἰσθήσεις, θολώνει τὸ λογισμό, σακατεύει τὸ νοῦ ποὺ ἤτανε ξυράφι καὶ κάνει πλαδαρὸ τὸ σῶμα, ἔτσι ποὺ ἡ ἀποθήκη τῆς κόπρου γίνεται πλουσιότερη καὶ ἱκανὴ νὰ μαζεύει σωρεία κακῶν καὶ μεγαλύτερο φορτίο μὲ τὸ ὑπέρογκο γέμισμα. ᾿Εξαιτίας της πολλὰ καὶ συνεχὴ εἶναι τὰ πτώματα καὶ πυκνὰ τὰ ναυάγια.

Γιατί, λοιπόν, πές μου, ≪λιπαίνεις≫ τὸ σῶμα; Μήπως σὲ ἔχουμε γιὰ νὰ σὲ προσφέρουμε θυσία; ῍Η γιὰ νὰ [σὲ] παραθέσουμε τραπέζι; Τὶς ὄρνιθες καλῶς τὶς παχαίνεις. Μᾶλλον οὔτε κι ἐκεῖνες καλῶς, γιατὶ ὅταν παχυνθοῦν εἶναι ἄχρηστες γιὰ ὑγιεινὴ δίαιτα [...].

Τίποτε δὲν εἶναι γιὰ τὸ σῶμα πιὸ ἐχθρικὸ καὶ βλαβερὸ ὅσο ἡ πολυφαγία καὶ ἡ ἀκολασία [...].

᾿Ακόμη καὶ οἱ κρασοπῶλες δὲν ἀφήνουν τοὺς πελάτες τους νὰ λάβουν πέραν τοῦ δέοντος, γιὰ νὰ μὴ σκάσουν. ῞Ομως οἱ φαγοπότες οὔτε αὐτὴ τὴν πρόνοια δὲ λαμβάνουν γιὰ τὴν κοιλιά τους, ἀλλὰ ἀπεναντίας φροντίζουν νὰ τὴ γεμίσουν μέχρι διαρρήξεως, μέχρι τ᾿ αὐτιά, μέχρι τὶς μύτες, μέχρι τὸ φάρυγγα γεμίζουν τὰ πάντα προκαλώντας διπλὴ στενοχώρια καὶ στὸ πνεῦμα καὶ στὸ ζωντανὸ ὀργανισμό.

Μήπως γι᾿ αὐτὸ σοῦ δόθηκε ὁ φάρυγγας, γιὰ νὰ τὸν γεμίζεις μέχρι τὸ στόμα ἐπάνω μὲ σάπιο κρασὶ καὶ ὅποια ἄλλη διαφθορά; ῎Οχι γι᾿ αὐτό, ἄνθρωπε, ἀλλὰ πρῶτα γιὰ νὰ ψάλλεις στὸ Θεὸ καὶ νὰ ἀναπέμπεις τὶς ἱερὲς εὐχὲς καὶ γιὰ νὰ συμβουλεύεις στοὺς πλησίον σου αὐτὰ ποὺ τοὺς συμφέρουν. ᾿Εσὺ ὅμως, σὰν γιὰ αὐτὸ νὰ ἔλαβες τὸ φάρυγγα, οὔτε γιὰ λίγο δὲν τὸν ἀφήνεις νὰ ξεκουραστεῖ καὶ σ᾿ ὅλη σου τὴ ζωὴ τὸν ὑποτάσσεις σ᾿ αὐτὴ τὴν πονηρὴ δουλεία. Εἶναι σὰν νὰ πῆρε κάποιος κιθάρα μὲ χρυσὲς χορδὲς καλὰ κουρδισμένη, καὶ ἀντὶ νὰ παίζει μ᾿ αὐτὴν ἁρμονικὴ μελωδία νὰ τὴν παραχώνει μὲ πολλὴ κοπριὰ καὶ μὲ πηλό. ῎Ετσι κάνουν κι αὐτοί. Καὶ δὲν εἶπα κοπριὰ τὴν τροφὴ ἀλλὰ τὴν τρυφὴ καὶ τὴν πολλὴ ἐκείνη ἀσέλγεια. Γιατὶ τὸ ἐπιπλέον αὐτοῦ ποὺ εἶναι ἀναγκαῖο δὲν εἶναι τροφὴ ἀλλὰ μόνο ὄλεθρος. ῾Η κοιλία, αὐτὴ καθ᾿ ἑαυτή, ἔγινε μόνο γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν τροφῶν ἐνῶ τὸ στόμα καὶ ὁ φάρυγγας καὶ ἡ γλώσσα καὶ γιὰ ἄλλα πολὺ ἀναγκαιότερα πράγματα. Μάλιστα καὶ ἡ κοιλιὰ ἀκόμη δὲν ἔγινε ἁπλῶς γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν τροφῶν ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν τροφῶν μὲ μέτρο. Καὶ αὐτὸ μᾶς τὸ γνωστοποιεῖ βροντοφωνάζοντάς το μας μὲ χίλιους τρόπους ὅταν τὴν παρενοχλήσουμε μὲ αὐτὴ τὴν πλεονεξία. Καὶ ὄχι μόνο βροντοφωνάζει, ἀλλὰ εὑρισκόμενη σὲ ἄμυνα γιὰ τὴν ἀδικία ἀπαιτεῖ γιὰ μᾶς τὴν ἔσχατη ποινή. Καὶ πρῶτα τιμωροῦνται τὰ πόδια ποὺ μᾶς βαστάζουν καὶ μᾶς πηγαίνουν στὰ πονηρὰ ἐκεῖνα συμπόσια, ἔπειτα τὰ χέρια ποὺ τὴν ὑπηρέτησαν μεταφέροντας τόσα καὶ τέτοια ἐδέσματα. Πολλοὶ κατέστρεψαν καὶ αὐτὸ τὸ στόμα καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὴν κεφαλή. Καὶ ὅπως ὁ δοῦλος ὅταν τοῦ δοθοῦν ἐντολὲς ποὺ ξεπερνοῦν τὴ δύναμή του χάνει τὸ μυαλό του καὶ βρίζει πολλὲς φορὲς αὐτὸν ποὺ τοῦ ἔδωσε τὶς ἐντολές, ἔτσι καὶ αὐτὴ μαζὶ μὲ τὰ μέλη αὐτὰ καταστρέφει καὶ διαφθείρει ἀναγκαστικὰ πολλὲς φορὲς καὶ τὸν ἐγκέφαλο.

῾Ο Θεὸς οἰκονόμησε καὶ τοῦτα τὰ πράγματα καλὰ ὥστε ἀπὸ τὴν ἀμετρία νὰ γίνεται τόση βλάβη ποὺ καὶ ὅταν μὲ τὴ θέλησή σου δὲ ζεῖς ἐνάρετα νὰ μάθεις νὰ βάζεις μέτρο ἔστω καὶ παρὰ τὴ θέλησή σου ἀπὸ τὸ φόβο τῆς τόσο μεγάλης φθορᾶς. Γνωρίζοντάς τα λοιπὸν αὐτά, ἂς ἀποφεύγουμε τὴν τρυφή, ἂς φροντίζουμε νὰ ἔχουμε μέτρο, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε σωματικὴ ὑγεία καὶ νὰ ἀπαλλάξουμε καὶ τὴν ψυχὴ ἀπὸ κάθε ἀρρώστια καὶ νὰ ἐπιτύχουμε τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ μὲ τὴ χάρη καὶ τὴ φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ≪ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν≫.www.imka.gr

40.000 ευρώ για τον εξοπλισμό γραφείου υφυπουργού της Κυβερνησης

Μάλλον το πήραν γιαπί και γι'αυτό τους κόστισε τόσο...


Συνολικά 40.000 ευρώ κόστισαν τα έπιπλα και τα υπόλοιπα είδη μηχανογράφησης του γραφείου της υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Ελπίδας Τσουρή.

Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της τηλεοπτικής εκπομπής «Κίτρινος Τύπος», η κυρία Τσουρή αναγκάστηκε να μετακομίσει με τους συνεργάτες της στο παλαιό κτήριο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, στο Πασαλιμάνι, καθώς ο υπουργός, Γιάννης Διαμαντίδης, επέλεξε το ολοκαίνουριο κτήριο της Ακτής Βασιλειάδη.


Μετά από σχετικό διαγωνισμό επιλέχτηκε γνωστή αλυσίδα εμπορίας επίπλων, η οποία, απ' ό,τι φάνηκε, ήταν αρκετά «τσουχτερή». Τα ποσά των 23.000 ευρώ για έπιπλα και 17.600 ευρώ για μηχανογραφικό εξοπλισμό δεν είναι ευκαταφρόνητα, ιδιαίτερα τέτοιους δύσκολους καιρούς για όλους τους Έλληνες.


To παράδοξο είναι, βέβαια, ότι το ποσό αυτό εγκρίθηκε αρχικά (9/11/2010) από τη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων, αλλά δέκα ημέρες μετά (19/11/2010) ο διαγωνισμός κρίθηκε άκυρος και ζητήθηκε η επανάληψή του από την Επιτροπή προμηθειών και κτιριακών εγκαταστάσεων του νεοσύστατου υπουργείου.


www.zougla.gr

Περπάτησαν με... βηματοδότη


Τοποθέτησαν στον εγκέφαλο ασθενών με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα έναν βηματοδότη. Δύο μήνες μετά την επέμβαση οι ασθενείς σηκώθηκαν από το αναπηρικό καροτσάκι και κατάφεραν να περπατήσουν και να τρέξουν

Στα πόδια τους στέκονται πλέον δέκα ασθενείς με σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, καθώς υποβλήθηκαν όλοι σε μια πρωτοποριακή επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη στον εγκέφαλο, από τον διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", καθηγητή κ. Δαμιανό Σακά. Δύο μήνες μετά μπόρεσαν να σηκωθούν από το αναπηρικό καροτσάκι, να περπατήσουν, να τρέξουν, να παίξουν ακόμη και πιάνο.

 Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση σύνθετων νευροχειρουργικών παθήσεων στο μέλλον , τονίζει ο καθηγητής Δαμιανός Σακάς (φωτογραφία από την επέμ
"Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση σύνθετων νευροχειρουργικών παθήσεων στο μέλλον", τονίζει ο καθηγητής Δαμιανός Σακάς (φωτογραφία από την επέμβαση)

Πιο θεαματική είναι η περίπτωση ενός 25χρονου ασθενούς από το Κονγκό, ο οποίος έπασχε από μια ανίατη και εξαιρετικά περίπλοκη διαταραχή. Σε ηλικία 17 ετών, και ενώ φοιτούσε στη Νομική Σχολή της χώρας του, το σώμα του άρχισε να παίρνει το σχήμα "S". Κάθε προσπάθεια κίνησης γινόταν εξαιρετικά επώδυνη, με αποτέλεσμα να σωριάζεται στο έδαφος. "Νόμιζα ότι κάποιος με χτυπούσε δυνατά στον αυχένα", όπως περιγράφει ο ίδιος.

Ο 25χρονος Σ. Μπατακάμπσε με τον καθηγητή κ. Δαμιανό Σακά. Σε ηλικία 17 χρονών αντιμετώπισε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα και το σώμα του άρχισε να παίρνει το σχήμα  S . Σήμερα στέκεται στα πόδια του
Ο 25χρονος Σ. Μπατακάμπσε με τον καθηγητή κ. Δαμιανό Σακά. Σε ηλικία 17 χρονών αντιμετώπισε σοβαρά νευρολογικά προβλήματα και το σώμα του άρχισε να παίρνει το σχήμα "S". Σήμερα στέκεται στα πόδια του χάρη στην πρωτοποριακή επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός"

Η περιπέτειά του διήρκεσε οκτώ χρόνια. Ο νεαρός άνδρας ήρθε σε επαφή με την Εκκλησία της Ελλάδος. Εμαθε ελληνικά και -με προσωπική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών- ήρθε στην Ελλάδα, όπου εισήχθη στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός".

Πριν από λίγους μήνες υποβλήθηκε σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδοτών εγκεφάλου "τρίτης γενιάς". Πρόκειται για ερευνητική προσπάθεια, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως. Η βελτίωση ήταν άμεση, ενώ έπειτα από παρακολούθηση έξι εβδομάδων οι θεράποντες γιατροί κατέγραψαν κινητική αποκατάσταση.

Η μέθοδος ανακοινώθηκε πρόσφατα σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και η ελληνική ιατρική ομάδα πήρε εύσημα από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ πιστοποίησαν την κλινική του ελληνικού νοσοκομείου, προκειμένου να εφαρμόσει τη μέθοδο για πρώτη φορά παγκοσμίως.

"Πρόκειται για τεχνολογία αιχμής" σημείωσε χθες ο κ. Σακάς, για να εξηγήσει: "Οι συγκεκριμένοι βηματοδότες προκαλούν αυτορρυθμιζόμενη διέγερση σε 16 σημεία του εγκεφάλου, ενώ οι παλαιότεροι προκαλούσαν διέγερση σε ένα. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση σύνθετων νευροχειρουργικών παθήσεων στο κοντινό μέλλον".

Ο κ. Σακάς αναφέρθηκε σε μια σειρά από ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η χρήση βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων και αναπηρίας και εμφυτεύσιμα συστήματα έγχυσης νευροδιαβιβαστών.

25χρονος Σ. Μπατακάμπσε
Ηρθα στην Ελλάδα και μπόρεσα να περπατήσω

"Γεννήθηκα το 1985, αλλά νιώθω ότι το 2010 γεννήθηκα για δεύτερη φορά".

Ο 25χρονος Σ. Μπατακάμπσε δεν βρίσκει λόγια να ευχαριστήσει τον κ. Σακά. Σε άπταιστα ελληνικά και με έντονη συγκίνηση εξομολογείται: "Επισκέφθηκα πολλά νοσοκομεία και δεν βρήκα λύση. Ηρθα στην Ελλάδα και μπόρεσα να περπατήσω. Είμαι ευγνώμων στον καθηγητή".

Η περιπέτεια της υγείας του τον απομόνωσε και κοινωνικά: "Με κορόιδευαν. Νόμιζαν ότι ήμουν τρελός. Ημουν άρρωστος όμως και αισθανόμουν άσχημα. Τα άσχημα έχουν τελειώσει. Τώρα είμαι καλά, χάρη στην προσπάθεια του κ. Σακά και της ομάδας του".

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣwww.ethnos.gr

Σωτήριο «στρέτσινγκ» για παιδιάΠρόγραμμα διατατικών ασκήσεων προστατεύει τη μέση των παιδιών

ΛΟΝΔΙΝΟ Ενα ριζοσπαστικό πρόγραμμα οκτάλεπτων διατατικών ασκήσεων ειδικά για μαθητές Δημοτικού προτείνουν γιατροί και φυσικοθεραπευτές στη Βρετανία, ώστε να αποτελούν μια καθημερινή ασπίδα στην οστεοαρθρίτιδα και τα προβλήματα στη μέση και τη ράχη των παιδιών.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο σχεδιάστηκε από ειδικούς αθλητίατρους, προορίζεται για παιδιά από 5 ως 12 ετών και περιλαμβάνει πέντε ασκήσεις «στρέτσινγκ» που οι μαθητές θα μπορούν εύκολα να εκτελούν μέσα στη σχολική αίθουσα ή στην αυλή του σχολείου, με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Οι ασκήσεις θα τους βοηθήσουν στο μέλλον να αποφύγουν να παρουσιάσουν παθήσεις που έχουν να κάνουν με την κακή στάση του σώματός τους στην καρέκλα, επί πολλές ώρες.

«Σε ένα μάθημα 40 λεπτώνδεν είναι τίποτε να εντάξουμε 8 λεπτά διατατικών ασκήσεων» τονίζει ο δρ Ρίτσαρντ Μπάτζετ της Βρετανικής Αθλητιατρικής Ενωσης (ΒΑSΕΜ), προσθέτοντας πως «οι ασκήσεις αυτές θα συντελέσουν έτσι ώστε μελλοντικά οι μαθητές να μην αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα,τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητά μας όσο μεγαλώνουμε».

Οι πέντε ασκήσεις σχεδιάστηκαν από τον αυστραλό προπονητή του ράγκμπι Κέβιν Γκάιλς και σύμφωνα με τον ίδιο «βελτιώνουν την ευελιξία του σώματος και κάνουν τα παιδικά κορμιά πιο δυνατά».

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artId=370471&dt=30/11/2010

όταν η κατήχηση στον αριστερισμό βαπτίζεται “επιμόρφωση”


paideiaΑυτή την εβδομάδα, δύο περιστατικά μας ανάγκασαν να επιστρέψουμε εσπευσμένα στο ζήτημα του “αντιρατσιστικού σχολείου”, με το οποίο είχαμε ασχοληθεί ξανά και στο παρελθόν. Το πρώτο ήταν ένα κείμενο, στην ιστοσελίδα του κ. Κούλογλου, όπου δινόταν λεπτομερής αναφορά μιας διαδικασίας, κατά την οποία ομάδα φοιτητριών μετέβη σε σχολείο της περιοχής των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να “κατηχήσει” τα παιδιά στον “αντιρατσισμό” και επί της ουσίας την ανάγκη υποδοχής όσων μεταναστών και εάν έλθουν στην χώρα μας, με ανοιχτές αγκάλες.

Οι φοιτήτριες αυτές πήγαν στο σχολείο, έδειξαν παιδικές ταινίες (φιλομεταναστευτικού περιεχομένου φυσικά) στα παιδιά, τους έδωσαν κάποια άρθρα για τον ... ρατσισμό και την μετανάστευση (είμαστε βέβαιοι πόσο “αντικειμενικά”) ήταν και τέλος τα έβαλαν να γράψουν από μια μικρή ... έκθεση. Η οποία φυσικά ήταν γεμάτη από “κλισέ” που θα μπορούσε κανείς να δει στο πρόγραμμα κάθε ακροαριστερής οργάνωσης και τα οποία τόνιζαν την σημασία ... κρατικών δράσεων για άμεση ένταξη όλων των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία!

Το δεύτερο περιστατικό ήταν ένα συνέδριο προς τιμήν της Άννας Φραγκουδάκη(!) που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010 στο Κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία - Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Αθηνών του εν λόγω Παν/μίου. Την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, δεν μπορούσαμε να έχουμε αναλυτική άποψη περί του τι ειπώθηκε εκεί. Μια ματιά όμως στο πρόγραμμα ήταν αρκετή, για να μας πείσει για το τι ακριβώς θα λεγόταν εκεί.

Προσέξτε τους εισηγητές και τους τίτλους των εισηγήσεων:
Τσαλάρ Κεϊντέρ: Η διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας στην Τουρκία
Εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα και μειονότητες
Προεδρείο: Χαρά Δαφέρμου και Βασίλης Τσελφές
Νίκος Αλιβιζάτος
: Νεότερες κριτικές στην κρατούσα αντίληψη για το έθνος
Νικηφόρος Διαμαντούρος: Αναμνήσεις από ένα πρόδρομο πρόγραμμα έρευνας ελληνικών και τουρκικών σχολικών βιβλίων ιστορίας.
Ηλίας Νικολακόπουλος: Οι πολιτικές δυνάμεις της μειονότητας και το εκπαιδευτικό ζήτημα
Μουσταφά Μουσταφά: Ένα μπαούλο, δυο γλώσσες: μια διαδικασία αυτογνωσίας για τη μειονότητα της Θράκης
Θάλεια Δραγώνα: Διανοούμενοι και πολιτική πράξη
Νομίζω ότι αυτά ήταν αρκετά για να κινήσουν το ενδιαφέρον οποιουδήποτε.

Η σχέση αποδομητών – αντιρατσιστών

Η λεγόμενη “διαπολιτισμική” εκπαίδευση όπως γράφαμε και στο προηγούμενο σχετικό κείμενο, αποτελεί το εργαλείο της κοινωνικής μηχανικής, που θέλει η παγκοσμιοποιημένη κοινωνία να χρησιμοποιήσει σήμερα στα σχολεία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει αύριο τις αντιδράσεις που είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν μέσα σε μια “πολυπολιτισμική κοινωνία”. Σκοπός της “διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι το να “χαλιναγωγήσει” το ορμέμφυτο ένστικτο της ταύτισης με μια συγκεκριμένη ομάδα που υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά του κόσμου. Επειδή όμως δεν δύναται να το “εξαφανίσει” προσπαθεί να αλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητας της ομάδας, αντικαθιστώντας τα με κάποια “φανταστική” κοινωνική ταυτότητα, που πρέπει να εγκαταστήσει την εθνική.

Την δουλειά αρχίζουν οι “αποδομητές” οι οποίοι αφαιρούν από την εκπαίδευση κάθε στοιχείο που κάνει την ελληνική ταυτότητα αυθύπαρκτη μέσα στο παγκόσμιο χωριό. Τα δράματα, τους ηρωϊσμούς, ότι δηλαδή μπορεί να φορτίσει συγκινησιακά ένα μικρό παιδί για να ταυτιστεί με την εθνική ομάδα. Έρχονται μετά οι “αντιρατσιστές”, για να δουλέψουν πάνω σε... καλλιεργημένο έδαφος. Τα παιδάκια που δεν έχουν συναίσθηση της ιδιαιτερότητάς τους, δεν μπορεί παρά να θεωρήσουν ότι το μόνο που υπάρχει ως συνεκτικό στοιχείο στην κοινωνία, είναι τα προγράμματα που παρακολουθούν στην τηλεόραση.

Ως εκ τούτου αφού τα ίδια ακριβώς προγράμματα παρακολουθούν και οι ... μετανάστες στην χώρα μας, γιατί να μην είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Η συλλογιστική απλή, ανατριχιαστική όμως η εφαρμογή της. Η προπαγάνδα στα μυαλά 5χρονων και 6χρονων παιδιών, νομιμοποιείται από ένα κράτος το οποίο έχει – στο όνομα του φιλελευθερισμού- υιοθετήσει τις αρχές που διέπουν αριστερίστικες οργανώσεις.

Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από τους “στόχους” του προγράμματος “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ” που αποτελεί ένα από τα “προγράμματα” για την ενίσχυση της “αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης”:
“Συνειδητοποίηση από μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών / μαθητριών, αλλά δευτερευόντως και των γονέων, της έκτασης και της πολυμορφίας των προβλημάτων που έχουν σχέση με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα σχετικά προβλήματα.“

Ένα κράτος το οποίο προσπαθεί οργανωμένα, να αλλάξει τις συμπεριφορές και τις απόψεις των πολιτών του, ακόμη και αν αυτοί έχουν ηλικία πέντε ετών, τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί παρά ολοκληρωτικό;

Δημήτρης Παπαγεωργίουwww.elora.gr

Κακοποιήσεις ζώων, θέμα παιδείας

Δυστυχώς ακόμα ένα φριχτό περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην ήδη μεγάλη υπάρχουσα λίστα. Το νέο περιστατικό συνέβη στο 2ο Λύκειο Καβάλας και μάλιστα σύμφωνα με το adespoto.gr, εν ώρα μαθήματος. Μαθητές χτύπησαν με τόση βαναυσότητα ένα κουτάβι, το οποίο βρέθηκε ετοιμοθάνατο και την επόμενη μέρα, δεν άντεξε και κατέληξε.

Το φιλοζωϊκό σωματείο Αίσωπος ενημέρωσε άμεσα τον Λυκειάρχη και τον διευθυντή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κανείς τους όμως δεν ήξερε ή δεν ήθελε να αποκαλύψει ποια ήταν τα συγκεκριμένα παιδιά.Έχουμε πολλές φορές υποστηρίξει την άποψη ότι βασική αιτία του μεγάλου αριθμού κακοποιήσεων στη χώρα μας είναι η μηδαμινή παιδεία που έχουν όλα τα παιδιά όσον αφορά στα ζώα, οικόσιτα και μη. Με λίγα λόγια η φιλοζωία στην Ελλάδα όχι μόνο δεν διδάσκεται, αλλά πολλές φορές, οι ίδιοι οι δάσκαλοι ωθούν τα παιδιά στο να μισήσουν τα ζώα. Όταν διευθυντές διώχνουν με κλωτσιές από τα προαύλια αδέσποτα, φολιάζουν ζώα που ζουν γύρω από τα σχολεία και θεωρούν όλα τα τετράποδα πηγές μολύνσεων, τι εικόνα να σχηματίσουν οι μαθητές τους; Αν η ίδια η πολιτεία δεν έχει μεριμνήσει να συμπεριλάβει στα βασικά μαθήματα των παιδιών του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου αυτό της φιλοζωϊας και του εθελοντισμού, τότε από πού να διδαχθούν ότι οι τετράποδοι έχουν και αυτοί θέση στη ζωή και την κοινωνία; Αν δεν διδαχθούν από μικρή ηλικία το σεβασμό προς τα ζώα πώς απαιτούμε να σέβονται τον ίδιο τους το εαυτό και να μην γίνουν μεγαλώνοντας δολοφόνοι τετράποδων ή δίποδων;www.enet.gr

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


ΒΑΣ. Χ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ἀπὸ «Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία», τόμ. 2ος, Ἀθῆναι 1963.

Πληροφορίαι ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης

Ὁ Ἀνδρέας ἦτο εἷς τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου καὶ ἀδελφὸς τοῦ Ἀπ. Πέτρου. Ἀμφότεροι ἦσαν τέκνα τοῦ Ἰωνᾶ, ἁλιεῖς τὸ ἐπάγγελμα καὶ συνεργαζόμενοι ἐν τῷ αὐτῷ πλοίῳ. Κατήγοντο ἐκ τῆς Βηθσαϊδᾶ, κειμένης ἐπὶ τῆς δυτικῆς ὄχθης τῆς λίμνης τῆς Τιβεριάδος, ἐκ τῆς ὁποίας κατήγετο καὶ ὁ Ἀπ. Φίλιππος (Ἰω. α' 45). Τὸ ὄνομα τῶν Ἀποστόλων τούτων εἶναι ἑλληνικόν, ἀπαντώμενον παρ' Ἡροδότῳ, Παυσανίᾳ, Πλουτάρχῳ καὶ παρ' ἄλλοις. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῆς κατακτήσεως τῆς Παλαιστίνης ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τοῦ Μ. Αλεξάνδρου ἐλάμβανον ἑλληνικὰ ὀνόματα ἢ τὰ ἰουδαϊκὰ μετέτρεπον καταλλήλως εἰς ἑλληνικὰ (Ἰάσων, Ἰώσηπος -ἀντὶ Ἰωσήφ, Μενέλαος-, ὡς καὶ οἱ ἑπτὰ διάκονοι τῆς ἐν Ἱερουσαλὴμ Ἐκκλησίας εἶχον ἑλληνικὰ ὀνόματα, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενᾶς, Νικόλαος, Στέφανος). Πιθανὸν διὰ τὴν ἑλληνικότητα τοῦ ὀνόματος ἐζήτησαν οἱ Ἕλληνες, οἱ θελήσαντες νὰ ἴδουν τὸν Κύριον, ἀπὸ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Ἀνδρέαν, ὅπως εἰσαγάγουν αὐτοὺς πρὸς τὸν Κύριον (Ἰω. Ἰβ' 20).

Περὶ τοῦ Ἀνδρέου παρέχονται οὐκ ὀλίγαι πληροφορίαι ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις, καὶ μάλιστα ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην. Ἀμφότεροι οἱ ἀδελφοὶ Ἀνδρέας καὶ Πέτρος, φύσει εὐσεβεῖς, εἶχον χρηματίσει μαθηταὶ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, παρακολουθοῦντες τὰ κηρύγματα αὐτοῦ. Ὅταν ὁ Ἰωάννης εἶδε τὸν Ἰησοῦν μετὰ τὸ βάπτισμα καὶ εἶχε πλησίον του δύο μαθητάς του, τὸν Ἀνδρέαν καὶ τὸν Ἰωάννην, δεικνύει πρὸς αὐτοὺς τὸν Κύριον, λέγων : «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ». Οἱ λόγοι τοῦ Βαπτιστοῦ ἔκαμαν ἐντύπωσιν μεγάλην εἰς τοὺς δύο μαθητάς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν συνέχειαν τῆς διηγήσεως. Οἱ δύο μαθηταὶ ἀκολουθοῦν τὸν Ἰησοῦν οὐχὶ μὲ τὴν πρόθεσιν νὰ γίνουν μαθηταί του, ἀλλὰ νὰ ὁμιλήσουν μὲ αὐτὸν καὶ νὰ ἐννοήσουν ἐξ ἰδίας πείρας ποῖος ἦτο ὁ Ἰησοῦς. Ὁ Κύριος, ἀκούσας τὰ βήματά των καί, ὡς καρδιογνώστης, ἐννοήσας τὰς προθέσεις των, στρέφεται καὶ λέγει εἰς αὐτούς: «τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ• ραββί, (ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε), ποῦ μένεις; λέγει αὐτοῖς• ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε» (Ἰω. α' 39-41). Οἱ μαθηταὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ ὁμιλήσουν μετὰ τοῦ Κυρίου καθ' ὁδόν, ἀλλὰ κατ' ἰδίαν, διότι ἐπεδίωκον νὰ γνωρίσουν καλῶς αὐτόν, τὸν ὁποῖον ὁ Βαπτιστὴς ἐχαρακτήριζεν ὡς ἀνώτερόν του καὶ ὡς ἀμνόν. Ποῦ ἔμενεν ὁ Κύριος, ἐκεῖ εἰς τὰ περίχωρα τοῦ Ἰορδάνου, εἶναι ἄγνωστον. Πιθανόν, ὅπου ἔμενον ὅλοι ὅσοι ἔτρεχον πανταχόθεν καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπὸ τοῦ Ἰωάννου ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἤτοι εἴτε εἰς τὴν ὕπαιθρον, εἴτε εἰς οἶκόν τινα τῶν παρακειμένων χωρίων. Ἡ ὥρα ἦτο ὡσεὶ δεκάτη, ἤτοι τέσσαρες μ. μ., ὅταν οἱ μαθηταὶ μετέβησαν εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ Κυρίου. Περὶ τίνος συνωμίλουν κατὰ τὰς ὥρας τῆς μετὰ τοῦ Κυρίου διαμονῆς των, δὲν λέγει ὁ εὐαγγελιστής, προσθέτει δὲ μόνον : «ἦν Ἀνδρέας, ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ». Ὁ ἄλλος, κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, εἶναι ὁ Ἰωάννης, ὁ καὶ διηγούμενος μὲ τόσας λεπτομερείας τὰ τῆς συναντήσεως, ἀφοῦ πεντήκοντα ἔτη μετὰ τὴν συνάντησιν ἐνθυμεῖται, ὅτι ἦτο ὥρα ὡσεὶ δεκάτη, ὑποτιθεμένου ὅτι τὸ εὐαγγέλιον του συνέγραψε περὶ τὸ 80. Κατὰ τὴν συνήθειάν του ὅμως ἐν ὅλῳ τῷ Εὐαγγελίῳ του, ἀποσιωπᾶ καὶ ἐνταῦθα τὸ ὄνομά του. Ἐν συνεχείᾳ ὁ εὐαγγελιστὴς διηγεῖται, ὅτι τὴν ἄλλην ἡμέραν ὁ Ἀνδρέας εὑρίσκει τὸν ἀδελφόν του Πέτρον καὶ ὁδηγεῖ αὐτὸν εἰς τὸν Ἰησοῦν. Οὕτως ὁ Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος γίνεται ἡ αἰτία τῆς πρώτης συναντήσεως τοῦ Κυρίου μετὰ τοῦ Πέτρου, τοῦ ἀναδειχθέντος κορυφαίου τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπολίτου του Φιλίππου, διότι ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκομεν τὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου κλῆσιν τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ναθαναὴλ ἢ Βαρθολομαίου. Οὕτως ἐξηγεῖται διατὶ ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις παρουσιάζεται ὁ Ἀνδρέας συνδεδεμένος μετ’ ἰδιαιτέρας φιλίας μετὰ τοῦ Φιλίππου. Ἀλλ' ἡ συνάντησις, καὶ πρώτη γνωριμία αὕτη, δὲν ἀπετέλει τὴν ὁριστικὴν κλῆσιν των ὡς μαθητῶν, διότι ὁ Κύριος δὲν ἤρχισε τὴν δημοσίαν αὐτοῦ δρᾶσιν εἰ μὴ μόνον μετὰ τὴν σύλληψιν καὶ φυλάκισιν τοῦ Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ (Ματθ. δ' 12, Μάρκ. α' 14). Μετὰ τὴν σύλληψιν λοιπὸν τοῦ Ἰωάννου γίνεται ἡ ὁριστικὴ κλῆσις τοῦ Πέτρου καὶ τοῦ Ἀνδρέου, ὅταν εὗρεν ὁ Κύριος αὐτοὺς παρὰ τὴν λίμνην τῆς Γαλιλαίας καὶ εἶπεν εἰς αὐτοὺς: «δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. Οἱ δὲ ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ» (Ματθ. δ' 18, Μάρκ. α' 16, Λουκ. ε' 1-11).


Ὁ Ἀνδρέας ἐμφανίζεται ἀκολούθως ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις εἰς τὰς ἑξῆς περιπτώσεις. Ἐν Μάρκ. α' 29, ἀναγινώσκομεν, ὅτι, ἐν Καπερναοὺμ μετέβη ὁ Κύριος εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Πέτρου καὶ Ἀνδρέου μετὰ τῶν δύο ἄλλων ἀδελφῶν Ἰωάννου καὶ Ἰακώβου, ἵνα θεραπεύσῃ τὴν ἀσθενοῦσαν πενθερὰν τοῦ Πέτρου. Ἀπὸ τὸ χωρίον τοῦτο συνάγεται, ὅτι ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Πέτρος συγκατώκουν ἐν Καπερναοὺμ παρὰ τὴν λίμνην τῆς Γαλιλαίας, ἔνθα καὶ ἤσκουν ἄλλοτε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ ἁλιέως (Μάρκ. α' 29.). Ἀκολούθως, κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ θαύματος τῆς διατροφῆς τῶν πεντακισχιλίων, οἱ δύο φίλοι Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος παρουσιάζονται συζητοῦντες τὸ ζήτημα τῆς διατροφῆς τόσου πλήθους ἀκροατῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. Τότε ὁ μὲν Φίλιππος ἀνακοινοῖ εἰς τὸν Κύριον, ὅτι ἔχουν διακόσια μόνον δηνάρια, «διακοσίων δὲ δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ», ὁ δὲ Ἀνδρέας ὅτι: «ἔστι παιδάριον ὧδε, ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια• ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἷς τοσούτους;» Καὶ οἱ δύο μαθηταί, ὡς φίλοι, δεικνύουν τὴν αὐτὴν ἀπορίαν καὶ τὰς αὐτὰς διαθέσεις, σκεπτόμενοι ἀκόμη ὡς κοινοὶ θνητοὶ καὶ μὴ γνωρίζοντες ὅτι πλησίον των ἦτο ὁ παντοδύναμος Κύριος, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένοντο ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ ὁ ὁποῖος πρὸ ὀλίγου εἶχε μεταβάλει ἐνώπιον των τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον ἐν Κανᾷ (Ἰω. α' 3, στ' 5 - 9). Πάλιν οἱ δύο φίλοι, ὁ Ἀνδρέας καὶ ὁ Φίλιππος, λαμβάνουν ἐνεργὸν μέρος κατὰ τὴν συνάντησιν τοῦ Κυρίου μετὰ τῶν Ἑλλήνων. Οἱ προσήλυτοι οὗτοι Ἕλληνες δὲν ἐτόλμησαν νὰ πλησιάσουν τὸν Κύριον μόνοι, ἀλλ' ἐζήτησαν τὴν μεσολάβησιν τοῦ Φιλίππου, ὅν φαίνεται ἐγνώριζον. Ὁ Φίλιππος ὅμως ὡσαύτως διστάζει νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν θέλησίν των καὶ ζητεῖ τὴν συνδρομὴν τοῦ Ἀνδρέου. Τότε ὁμοῦ «Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος», κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ἀνακοινοῦν εἰς τὸν Κύριον τὴν ἐπιθυμίαν τῶν Ἑλλήνων ὅπως ἴδουν αὐτόν (Ἰω. ιβ' 20-23).

Ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν τρεῖς, ὁ Πέτρος ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης, ἀπετέλουν τὸν στενώτερον οὕτως εἰπεῖν περὶ τὸν Κύριον κύκλον, διότι τούτους τοὺς τρεῖς μόνον εἶχε μεθ' ἑαυτοῦ κατὰ τὴν Μεταμόρφωσιν, κατὰ τὴν ἀνάστασιν τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου καὶ κατὰ τὴν προσευχήν του ἐν Γεθσημανῇ. Ἀλλ' ὁ Μᾶρκος, ἐν ιγ' 3, ὅταν ὁ Κύριος προεφήτευσε τὴν μέλλουσαν καταστροφὴν τῆς Ἱερουσαλήμ, παρουσιάζει μαζὶ μὲ τοὺς τρεῖς καὶ τὸν Ἀνδρέαν ἐρωτῶντα περὶ τοῦ χρόνου καθ' ὅν ἔμελλον νὰ γίνουν ταῦτα. Προσετέθη βεβαίως καὶ ὁ Ἀνδρέας, διότι αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελφός του Πέτρος, καὶ οἱ δύο ἀδελφοὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, ἦσαν οἱ τέσσαρες πρῶτοι κληθέντες ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἵνα ἀκολουθήσουν αὐτόν.

Ἐν τοῖς καταλόγοις τῶν μαθητῶν, ὁ Ἀνδρέας συγκαταριθμεῖται συνήθως μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ του Πέτρου ἢ μετὰ τῶν τριῶν μαθητῶν, οἵτινες ἀπετέλουν τὸν στενώτερον κύκλον τῶν μαθητῶν περὶ τὸν Ἰησοῦν (Ματθ. ι' 2, Μάρκ. γ' 14, Λουκ. στ' 12, Πράξ. α' 13). Διὰ τελευταίαν φορὰν ἀναφέρεται ὁ Ἀνδρέας ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν Ἀποστόλων, μετὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου, ὅτε οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ συνεκεντρώθησαν εἰς τὸ ὑπερῶον ἐν Ἱερουσαλήμ, ὅπου «πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶ καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ» (α' 13-14).

Περί τῆς, μετὰ τὴν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δράσεως τοῦ Ἀποστόλου 'Ανδρέου οὐδὲν ἐν τῇ Κ. Διαθήκῃ ἀναφέρεται, ἀλλ' ὅλαι αἱ σχετικαὶ πληροφορίαι στηρίζονται εἰς τὴν Παράδοσιν, εἴς τινα ἀπόκρυφα βιβλία, ἰδίως τοῦ αἱρετικοῦ Λευκίου, εἰς τοὺς ἱστορικοὺς Εὐσέβιον καὶ Νικηφόρον καὶ εἰς τὸν μοναχὸν Ἐπιφάνιον, ἀκμάσαντα περὶ τὸν Ι’ αἰῶνα καὶ συγγράψαντα «Περὶ τοῦ βίου, τῶν πράξεων καὶ τῆς τελευτῆς τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου» (PG 120, 216).

www.myriobiblos.gr

Μεγαλώνουμε μια γενιά μπροστά στις οθόνες


(Matt Richet, The New York Times)

Τα παιδιά μαθαίνουν να «αποσπώνται» από τη μία ασχολία στην άλλη χωρίς τελικά να εστιάζουν σε τίποτα


Λίγες ημέρες πριν αρχίσει την τελευταία του χρονιά στο Λύκειο, ο Βισάλ Σιχ κλήθηκε να διαλέξει: βιβλίο ή ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Ο Βισάλ, ένας πανέξυπνος δεκαεπτάχρονος, έπρεπε να διαβάσει ένα μυθιστόρημα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Παρά την πάροδο δύο μηνών από την τελευταία ημέρα στο σχολείο, δεν κατάφερε να προχωρήσει πέρα από τη 43η σελίδα. Προτιμά, είναι η αλήθεια, να μπαίνει στο Ιντερνετ, στο ΥouTube και στο Facebook και να φτιάχνει τα δικά του αριστοτεχνικά ψηφιακά βίντεο. Ακριβώς αυτά έκανε και τούτο το απόγευμα του Αυγούστου. Παράτησε σε μια άκρη το βιβλίο, μπήκε στο YouTube και άρχισε να επιλέγει τη μουσική. Την επόμενη ημέρα, λοιπόν, ξεκινά η τελευταία χρονιά του Λυκείου κι ο Βισάλ ελπίζει ότι θα βελτιώσει τη βαθμολογία του χωρίς, ωστόσο, να διαβάσει το βιβλίο που έπρεπε.

«Στο YouTube μπορείς να παρακολουθήσεις την υπόθεση του βιβλίου μέσα σε έξι λεπτά -εξηγεί ο νεαρός- ενώ για να διαβάσεις το βιβλίο χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Προτιμώ αυτό που θέλω να γίνεται αμέσως».

Ανέκαθεν οι μαθητές έρχονταν αντιμέτωποι με πράγματα και καταστάσεις που τους αποσπούσαν την προσοχή. Τα κομπιούτερ και τα κινητά τηλέφωνα και η πλημμύρα ερεθισμάτων που αυτά μεταφέρουν αποτελούν μια εντελώς νέα πρόκληση τόσο στις ικανότητες συγκέντρωσης που διαθέτουν τα παιδιά όσο και γενικότερα στις διαδικασίες μάθησης.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα νέα τεχνολογικά μέσα αποτελούν πόλο έλξης για τους ενηλίκους και ασκούν ακαταμάχητη γοητεία στα παιδιά. Ο κίνδυνος, όμως είναι ότι ο εγκέφαλος των παιδιών που βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης μαθαίνει με μεγάλη ευκολία να «αποσπάται» από τη μία ασχολία στην άλλη και τελικά να μην εστιάζεται σε τίποτα.

«Στην πραγματικότητα ο εγκέφαλος των νεαρών παιδιών ανταμείβεται όχι για να επικεντρωθεί σε ένα καθήκον, μια ασχολία, μια εργασία αλλά για να «τρέχει διαρκώς από τούτο σε εκείνο», εξηγεί ο Μάικλ Ριτς, αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και γενικός διευθυντής του Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Παιδική Υγεία, στη Βοστώνη. «Η ανησυχία μας είναι ότι μεγαλώνουμε, διαπαιδαγωγούμε μια γενιά παιδιών μπροστά στις οθόνες, μια γενιά με εγκέφαλο διαφορετικό από το δικό μας», καταλήγει ο δρ Ριτς.

Ο Βισάλ είναι παιδί της εποχής του. Παρά τη νεαρή του ηλικία έχει γίνει ειδικός στη τεχνολογία. Στην αρχή της προτελευταίας χρονιάς στο Λύκειο ανακάλυψε ότι του αρέσει να δημιουργεί ταινίες και σιγά σιγά οι φίλοι και οι καθηγητές τού αναγνώρισαν το ταλέντο του. Επίσης, είναι ο άνθρωπος που επιδιορθώνει τις ηλεκτρονικές συσκευές της οικογένειας, βοηθάει, παραδείγματος χάριν, τον πατέρα του να ξαναβρεί κάποια έγγραφα που έχει χάσει στο κομπιούτερ, και τη μητέρα του, υπεύθυνη ασφάλειας του αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο να αποκτήσει τη δική της ιστοσελίδα.

Ομως, παρά το βαρύ σχολικό του πρόγραμμα, περνά τουλάχιστον δέκα ώρες την εβδομάδα παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, ενώ συχνά αναρτά σχόλια στο Facebook στις 2 τα ξημερώματα.

Οι καθηγητές τον θεωρούν έναν από τους πιο ευφυείς μαθητές του σχολείου και αναρωτιούνται γιατί δεν έχει καλύτερους βαθμούς,

«Είναι ένα παιδί παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο κόσμους», εξηγεί ο διευθυντής του σχολείου του Βισάλ, Ντέιβιντ Ράιλι, «τον εικονικό και τον πραγματικό».


Ξυπνούν το ενδιαφέρον των μαθητών χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία

Παρότι γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για την «ψηφιακή διατροφή» των παιδιών τους, η χρήση τεχνολογίας στην τάξη ενισχύεται, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αποτελεί τρόπο για να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν κάποιες ικανότητες. Στις ΗΠA, τα σχολεία εξοπλίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κινητά έτσι ώστε το «παιχνίδι της μάθησης» να γίνει με τα όπλα που αγαπούν και χρησιμοποιούν τα ίδια τα παιδιά.

Στο σχολείο του Βισάλ στη Σίλικον Βάλεϊ πολλά παιδιά από το πρωί έως το βράδυ στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα στα κινητά, παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή χρησιμοποιούν το Facebook.

Ο διευθυντής του σχολείου ο 37χρονος Ντέιβιντ Ράιλι δεσμεύεται να κάνει ό,τι μπορεί για να ξυπνήσει εκ νέου το ενδιαφέρον για μάθηση σε αυτούς τους μαθητές του 21ου αιώνα. Ζήτησε από τους καθηγητές να φτιάξουν ιστοσελίδες επικοινωνίας με τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα για τη χρήση των νεώτερων μορφών τεχνολογίας για την καταγραφή της μουσικής. Κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για ipad και εισέπραξε 3 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του κέντρου πολυμέσων.

Το σχολείο ανοίγει τις θύρες του στις 9 το πρωί, διότι όταν ξεκινούσαν τα μαθήματα νωρίτερα,τα παιδιά εμφανίζονταν με βλέφαρα σχεδόν κλειστά, αφού όλα σχεδόν είχαν ξενυχτήσει μπροστά στην οθόνη του κομπιούτερ. Η ανεξέλεγκτη χρήση των ψηφιακών συσκευών είναι δυνατόν να δημιουργήσει μια απόκοσμη πραγματικότητα.Τα παιδιά θα αποκτήσουν εξάρτηση από τον κυβερνοχώρο και τελικά θα χαθούν διά παντός σε αυτόν.

«Προσπάθώ να τα ξανακερδίσω, και να κινήσω το ενδιαφέρον τους, να τα “παρασύρω” μακριά από τα κινητά και τα κομπιούτερ. Και για να το επιτύχω αυτό χρησιμοποιώ τεχνολογία», εξηγεί ο κ. Ράιλι.


Ισορροπίες, όχι απαγόρευση

Μπορεί τα παιδιά να επιλέγουν την υψηλή τεχνολογία αφήνοντας πίσω τους τη «συμβατική» και σε πολλές περιπτώσεις ανιαρή σχολική μελέτη, αλλά η αλήθεια είναι ότι μόλις τώρα οι νευρολόγοι άρχισαν να αποκρυπτογραφούν τι συμβαίνει στους νεανικούς εγκεφάλους που έχουν διαρκή σύνδεση στο Διαδίκτυο και βρίσκονται σε επαφή - επικοινωνία με άλλους χρήστες του.

Για τις ανάγκες ενός πειράματος που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας το 2007, αγόρια ηλικίας από 12 έως 14 ετών έπαιζαν επί μία ώρα κάθε βράδυ, αφού τελείωναν τα μαθήματά τους, βιντεοπαιχνίδια, ενώ κάθε δύο βράδια μπορούσαν να παρακολουθήσουν μια συναρπαστική κινηματογραφική ταινία όπως «Xάρι Πότερ» ή «Σταρ Τρεκ». Στόχος των ερευνητών ήταν να δουν με ποιον τρόπο επιδρούν στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η τηλεόραση.

Οπως διαπιστώθηκε, η ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια επιδεινώνει την ποιότητα του ύπνου και μειώνει την ικανότητα των παιδιών να επαναφέρουν στη μνήμη τους τη δουλειά του σχολείου που είχαν προετοιμάσει στο σπίτι τις τελευταίες ημέρες. Συχνά, μάλιστα, δεν μπορούν να θυμηθούν καινούργιες λέξεις που απομνημόνευσαν.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Ρediatrics και προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο γονιών όσο και εκπαιδευτικών.

Οι νευρολόγοι δεν γνωρίζουν γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά, σύμφωνα με τον δρα Μάρκους Ντβόρακ, ερευνητή στο Χάρβαρντ, κατά πάσα πιθανότητα ο εγκέφαλος των παιδιών όταν δέχεται κατακλυσμό πληροφοριών καλείται να επιλέξει ποιες θα αποθηκεύσει και ποιες θα πετάξει κυριολεκτικώς στα σκουπίδια. Προφανώς, διατήρησε τις πιο ενδιαφέρουσες. Επίσης, όπως αποδεικνύεται από άλλες μελέτες, ο εγκέφαλος για να απορροφήσει τη νέα γνώση χρειάζεται μια περίοδο ανάπαυσης. «Τα παιδιά βρίσκονται διαρκώς σε μια κατάσταση διέγερσης», εξηγεί ο δρ Ριτς της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ. Βέβαια, δεν προτείνει να πετάξουν οι νέοι τους υπολογιστές από τη ζωή τους και το σπίτι τους. Πρέπει, ωστόσο, να βρουν τις σωστές ισορροπίες όσον αφορά στην προσέγγιση που επιλέγουν προς αυτά τα νέα τεχνολογικά μέσα.


Καταστροφική για τις σχολικές επιδόσεις, η εμμονή με τους υπολογιστές

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι οι νέοι άνθρωποι –και ιδιαίτερα οι έφηβοι– χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το Διαδίκτυο για να διασκεδάσουν, να παίξουν να ψυχαγωγηθούν και όχι για να αυξήσουν τις γνώσεις τους.

Η δικαιολογημένη αυτή νεανική τάση μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τις σχολικές επιδόσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, υποστηρίζει ο Τζέικομπ Λ. Βίγκντορ, καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Ντιουκ, ο οποίος συντόνισε τη σχετική μελέτη. Μάλιστα, όταν οι γονείς δεν παρακολουθούσαν για ποιους λόγους χρησιμοποιούσαν τα παιδιά τα κομπιούτερ τους, αυτά έκαναν ό,τι ήθελαν, χωρίς να φροντίσουν να είναι επιμελή στο σχολείο.

Επίσης, αρκετές έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές έχοντας συνηθίσει να «πετιούνται» από το ένα στο άλλο, ασχολούνται πότε με τα μαθήματά τους και πότε παίζουν παιχνίδια. Το Kaiser Family Foundation διαπίστωσε ότι οι μισοί μαθητές ηλικίας από 8 έως 18 ετών την ώρα που μελετούν τα μαθήματά τους χρησιμοποιούν το Ιντερνετ ή βλέπουν τηλεόραση.

Η ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας δεν δημιούργησε μόνο νέες συνήθειες, δημιούργησε και νέους «τύπους» μαθητών. Στο παρελθόν, στα σχολεία υπήρχαν οι «σπασίκλες» και οι «αθλητές», ενώ σήμερα έχουν εμφανιστεί και άλλοι τύποι, όπως αυτοί που δεν αποχωρίζονται το κινητό τους, οι μανιώδεις με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι εθισμένοι στο Facebook και όσοι δεν ξεκολλάνε από το YouTube.


Ψηφιακή διαφυγή

Επίσης, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, η τεχνολογία και ιδιαίτερα η δικτύωση δεν καθιστά αυτομάτως πιο κοινωνικό τον μαθητή.

Η διαφυγή στον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βέβαια, χαρίζει στους εφήβους τη δυνατότητα να ελέγχουν κάπως τη χαώδη ζωή τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τούς δίνει ηρεμία και ησυχία από τον περιβάλλοντα κόσμο.

Επίσης η ύπαρξη των νέων, πανίσχυρων κινητών τηλεφώνων επιτρέπει τη συνέχιση της διαδραστικής εμπειρίας σε κάθε χώρο όπου κινούμαστε, τόσο εμείς όσο και τα παιδιά. Ανάμεσα στα μαθήματα, την ώρα που τρώνε το μεσημεριανό τους στο σχολείο, όποτε και όπου επιτρέπεται η χρήση τέτοιων ηλεκτρονικών συσκευών, οι μαθητές μαζεύονται σε ομάδες, μιλάνε μεταξύ τους και ταυτόχρονα στέλνουν μηνύματα. Αλλοι κάθονται μόνοι και παρακολουθούν βίντεο, ακούν μουσική ή σχολιάζουν τις διάφορες αναρτήσεις και φωτογραφίες στο Facebook.

Βέβαια, πολλοί γονείς πιστεύουν ότι η σχέση των παιδιών τους με τους υπολογιστές είναι μια θετική εμπειρία ακόμα και όταν δεν ωφελεί την εκπαίδευση και γενικότερα τη μόρφωσή τους. «Οποιος δεν κατακτήσει την τεχνολογία, δεν θα μπορέσει να κατακτήσει ποτέ τη σύγχρονη ζωή ούτε να αναρριχηθεί στα ύπατα επαγγελματικά αξιώματα», λένε πολλοί γονείς και αφήνουν τα παιδιά εντελώς ανεξέλεγκτα μπροστά στις οθόνες των κομπιούτερ...(Πηγή: "Καθημερινή" 27/11/2010)

www.alopsis.gr

Εποχή της πληροφορίας; Λάθος


International Herald Tribune

Πείτε μου αν το κάνετε αυτό: αρχίζετε να περπατάτε κάπου, βγάζετε το smartphone, τσεκάρετε τα e-mail, το Facebook και το Twitter, ξαναβάζετε το κινητό στην τσέπη σας, το ξαναβγάζετε ένα λεπτό αργότερα και επαναλαμβάνετε.

Εγώ το κάνω αυτό, όπως και πολλοί άλλοι. Αν συνδυάσουμε αυτή την έλλειψη αυτοελέγχου με τις όλο και συχνότερες «ενημερώσεις» (ή αλλιώς, updates), το αποτέλεσμα είναι μια ανώφελη περίσπαση. Γιατί όλες αυτές οι «ενημερώσεις» δεν είναι πληροφόρηση. Αντί για την Εποχή της Πληροφορίας, ζούμε στην Εποχή της Φλυαρίας.

Μερικές φορές η «πληροφορία» είναι απλώς ψεύτικη, όπως στην περίπτωση του «αγοριού με το αερόστατο» πέρυσι: Οι γονείς ενός παιδιού ανέφεραν ότι ο γιος τους βρισκόταν μόνος, ψηλά στον ουρανό, με αερόστατο· έπειτα από πολλές ώρες φρενιτωδών εκδηλώσεων ανησυχίας στην τηλεόραση και στο Twitter, αποκαλύφθηκε ότι η όλη ιστορία ήταν φάρσα. Αν επέστρεφες στον υπολογιστή σου λίγο αργότερα, όπως έκανα εγώ, τα έβλεπες όλα να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση: μηνύματα στο Twitter που σου έλεγαν ότι η ιστορία ήταν κάλπικος πανικός, ενώ υπήρχαν ακόμη τα e-mail που μιλούσαν για την τραγωδία. Δεν ήταν ένα σπάνιο περιστατικό. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα αφιερωμένο στο να δημιουργεί και να διαδίδει μη πληροφορίες. Αν αναβάλατε επί μήνες ν’ αγοράσετε ένα καινούργιο κινητό, επειδή το iPhone επρόκειτο, «όπου να ’ναι», να βγει σε νέα, βελτιωμένη εκδοχή, θα νιώσατε ίσως τις συνέπειες αυτής της διαδικτυακής φλυαρίας. Πολλά μπλογκ διαβεβαίωναν εμπιστευτικά ότι σύντομα θα έβγαινε στην αγορά το «Verizon iPhone 2010».

Αυτό ήταν θόρυβος, δεν ήταν πληροφόρηση.

Συχνά, αυτή η μη πληροφόρηση αποκτά πολιτικό χρώμα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ιατρική περίθαλψη το καλοκαίρι του 2009, πολλοί Αμερικανοί έλαβαν e-mail με τον ισχυρισμό ότι το νομοσχέδιο των Δημοκρατικών για την υγεία θα περιλάμβανε την υποχρέωση να συμμετέχουν όλοι οι ηλικιωμένοι σε συμβουλευτικές συνεδρίες για την ευθανασία. Αυτό προκάλεσε έναν γύρο «αντι-διαδόσεων» καθώς διάφορες ιστοσελίδες ανέλαβαν να διαψεύσουν αυτές τις φήμες. Πιο πρόσφατα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν να διαδοθεί η (ανακριβής) φήμη ότι, «αν περάσεις παράνομα τα σύνορα των ΗΠΑ, παίρνεις αμέσως κάρτα κοινωνικής ασφάλισης».

Αναπόφευκτα, πολλοί άνθρωποι βγήκαν για να διαψεύσουν και αυτήν τη φήμη. Είναι όμως παράλογο, όταν ευφυείς άνθρωποι αισθάνονται υποχρεωμένοι να απαντούν σε αβάσιμες φήμες που αποκτούν κύρος μόνο και μόνο επειδή κυκλοφορούν τόσο γρήγορα. Στη διάρκεια της πρόσφατης εκλογικής περιόδου, είδα μια ατελείωτη σειρά από μηνύματα που επιχειρηματολογούσαν με πάθος για τα αίτια της αποτυχίας των Δημοκρατικών: εξαιτίας των φόρων, επειδή ο πρόεδρος δεν πρόβαλε αρκετά την πολιτική του, επειδή ο κόσμος ήταν δυσαρεστημένος για τη μεταρρύθμιση στην υγεία.

Κι ωστόσο, το βασικό θέμα είναι απλό και καλά τεκμηριωμένο: Αν η οικονομία δεν πάει καλά την τελευταία χρονιά, ο κόσμος καταψηφίζει το κόμμα που έχει την εξουσία· αν πάει καλά, επανεκλέγουν τους υποψήφιους. Ολα τα άλλα είναι θόρυβος, που το αποτέλεσμά του είναι η συνεχής εστίαση στα βραχυπρόθεσμα σκαμπανεβάσματα παρά στη μακροπρόθεσμη κατάσταση.

Καθώς το μυαλό μας γεμίζει με φλυαρία, υπάρχει κάθε λόγος να σκεφτούμε ότι αυτό δεν μπορεί παρά να χειροτερέψει. Και η τεχνολογία δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τα καλύτερα φίλτρα και οι διάφορες άλλες εφαρμογές, σαν το LeechBlock και το Freedom, δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα.

Αν πράγματι προτιμάμε την Εποχή της Πληροφορίας από την Εποχή της Φλυαρίας, μία μόνο λύση υπάρχει: να μάθουμε και πάλι τον αυτοέλεγχοπηγή:www.kathimerini.gr

Καπνίζουν λιγότερο οι άνδρες και περισσότερο οι γυναίκες


Μείωση της καπνιστικής συνήθειας κατά 7% στους άνδρες και αύξηση κατά 3,7% στις γυναίκες, καταγράφεται την τελευταία διετία στην Ελλάδα.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας κ. Αντώνη Δημόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΟΦ κ. Γιάννη Τούντα, με αφορμή το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, το οποίο πραγματοποιείται στις 2 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο του υπουργείου Υγείας, στο Μαρούσι (Κηφισίας 39).

Ο κ. Τούντας παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας, Hellas Health ΙΙI, που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) σε συνεργασία με το Harvard School of Public Health και τη Metron Analysis.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, κατά την περίοδο 1-21 Οκτωβρίου 2010, δηλαδή μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, το 42,9% των ανδρών και το 37,2% των γυναικών δηλώνουν ότι είναι καθημερινοί καπνιστές. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες πανελλαδικές μελέτες Hellas Health I και ΙΙ, που έγιναν το 2006 και το 2008 αντίστοιχα, τα ποσοστά των ανδρών καπνιστών εμφανίζονται μειωμένα (ήταν 49,9% το 2006 και 46,4% το 2008), ενώ στις γυναίκες παρουσιάζεται αύξηση (30,8% το 2006 και 33,5% το 2008).

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 61,2% του δείγματος έχει καπνίσει τουλάχιστον ένα τσιγάρο στη ζωή του, ενώ οι μισοί από τους καπνιστές ξεκίνησαν το καθημερινό κάπνισμα σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών.

Τρεις στους 10 καπνιστές έχουν σταματήσει το κάπνισμα για τουλάχιστον μία μέρα μέσα στο τελευταίο έτος και 43% των καπνιστών δηλώνει ότι σκοπεύει να κόψει το κάπνισμα (19% μέσα στο ερχόμενο έτος).

Οι περισσότεροι καπνιστές βλέπουν ως σημαντικότερα κίνητρα για τη διακοπή τις συνέπειες που έχει το τσιγάρο στην υγεία τους (67%) και στην υγεία των φίλων και των συγγενών τους (51%), καθώς και την επιθυμία τους να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά (54%).

Αντιθέτως, οι απαγορεύσεις στον χώρο εργασίας (20%) και στους δημόσιους χώρους (22%), οι σχετικές διαφημίσεις (13%) και η κοινωνική αποδοκιμασία του καπνίσματος (10%), φαίνεται να έχουν πολύ μικρότερη σημασία, τουλάχιστον ως κίνητρα για τους καπνιστές.

Γνωρίζουν

Οι περισσότεροι Έλληνες γνωρίζουν ότι το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, εμφράγματα, αναπνευστικά νοσήματα και επιπλοκές της κύησης (ποσοστά 88-93%).

Λιγότεροι (69-71%) γνωρίζουν ότι προκαλεί επίσης εγκεφαλικά επεισόδια και άλλους καρκίνους, ενώ τα ποσοστά είναι σημαντικά μικρότερα, όταν η αντίστοιχη ερώτηση αφορά το παθητικό κάπνισμα. 15% των συμμετεχόντων στην έρευνα, δήλωσαν ότι ο καπνός από το τσιγάρο των άλλων θεωρούν πως δεν είναι καν επικίνδυνος για τη δική τους υγεία!

Αυτή η άγνοια αντικατοπτρίζεται και στα υψηλά ποσοστά έκθεσης στο παθητικό κάπνισμα, τόσο στο σπίτι, όσο και στους χώρους εργασίας. Τρεις στους 10 ανθρώπους ζουν σε σπίτια όπου κάποιος καπνίζει εντός σπιτιού, ενώ 4 στους 10 απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάποιου είδους περιορισμός του καπνίσματος στο σπίτι τους.

Η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλύτερη και στους εργασιακούς χώρους, παρά τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Μόνο το 56,3% των ανθρώπων που εργάζονται σε κλειστούς χώρους δήλωσαν ότι υπάρχει απαγόρευση του καπνίσματος στον χώρο που εργάζονται, με αποτέλεσμα 1 στους 3 εργαζόμενους (34,3%) να γίνεται παθητικός καπνιστής στον χώρο δουλειάς του.

Ωστόσο, το 69,6% του συνόλου των εργαζομένων (καπνιστών και μη) πιστεύει ότι το κάπνισμα δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στον χώρο εργασίας τους.

Βελτίωση

Μάλιστα, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων θεωρούν ότι η απαγόρευση του καπνίσματος στον χώρο εργασίας τους θα βελτίωνε την απόδοσή τους (20%), το ηθικό τους (21%) και την υγεία τους (42%).

Το 69%, το 67% και το 49% αντίστοιχα πιστεύουν ότι δεν θα υπήρχε καμιά διαφορά.

Παρά τη θετική τους στάση απέναντι στην απαγόρευση, το 43% δεν θα αντιδρούσε αν κάποιος άναβε τσιγάρο στον χώρο που εργάζονται και ένα επιπλέον 23% θα ακολουθούσε και θα άναβε επίσης τσιγάρο.

Προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας παρουσιάζονται και στους χώρους εστίασης και διασκέδασης. Το 43% όσων επισκέφθηκαν κάποιο εστιατόριο τον τελευταίο μήνα, δήλωσαν ότι είδαν πελάτες να καπνίζουν 'μερικές φορές', 'συχνά' ή 'πάντα', ενώ μόνο το 37% διαπίστωσαν ότι στο εστιατόριο δεν υπήρχε καθόλου καπνός. Το αντίστοιχο ποσοστό για μπαρ, κλαμπ και καφέ ήταν μόλις 33%.

Η απαγόρευση του καπνίσματος σε μπαρ, κλαμπ και καφέ βρίσκει σύμφωνους το 63% των ανθρώπων. Ωστόσο, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι αυτή δεν τηρείται, μόνο το 17% δηλώνει ότι θα διαμαρτυρόταν στον υπεύθυνο του καταστήματος, το 11% θα διαμαρτυρόταν στον καπνιστή και μόλις το 1% θα έκανε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Η πλειονότητα των πολιτικών εναντίον του καπνίσματος συγκεντρώνει την υποστήριξη των πολιτών, με μοναδική εξαίρεση την αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού.

Ως προς τον νέο νόμο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε κλειστούς χώρους, το 96% των πολιτών δηλώνουν ότι τον γνωρίζουν και σχεδόν 7 σους 10 θεωρούν ότι είναι θετική (47%) ή μάλλον θετική (22%) εξέλιξη.

Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία είναι σίγουρα ή μάλλον ανώριμη να δεχθεί την εφαρμογή του νόμου, αλλά το 51% πιστεύει ότι εν τέλει, παρά τις δυσκολίες, ο νόμος θα εφαρμοστεί.

Ως προς τα αίτια αποτυχίας του προηγούμενου νόμου, ως κυριότερες αιτίες εμφανίζονται ο ελλιπής έλεγχος, το γεγονός ότι η κοινωνία δεν ήταν έτοιμη και η απουσία κυρώσεων για τους παραβάτες.www.iatronet.gr

Η Ελλάδα έχει πετρέλαιο και άεριο για 1.000 χρόνια

Γι αυτό την ορέγονται οι Αμερικάνοι με τα υποζύγια τους, του Τούρκους...


Του Θανάση Αργυράκη*

Διαθέτει η Ελλάδα ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της για χίλια χρόνια; Υπάρχει νοτίως της Κρήτης, στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ και του Λιβάνου, ένα νέο ενεργειακό «Ελ Ντοράντο», το οποίο είναι εις θέση να «ταΐσει» όλη τη Δυτική Ευρώπη με φυσικό αέριο, δίχως να εισάγει ούτε για μια μέρα από τρίτες χώρες ενέργεια; Προωθεί το Ισραήλ, με βάση αυτά τα δεδομένα, υποθαλάσσιο αγωγό που θα «δένει» γεωπολιτικά και οικονομικά το Τελ Αβίβ, τη Λευκωσία, την Αθήνα και τη Ρώμη; Μπορεί, η χώρα μας εκμεταλλευόμενη τα κοιτάσματά της στη Μεσόγειο, το Ιόνιο, και στο Αιγαίο, όχι μόνον να πετάξει από πάνω της τον στενό «κορσέ» της τρόϊκας, αλλά και να ευημερήσει; Τα ζητήματα αυτά αναλύθηκαν από την ελίτ των επιστημόνων και των ειδικών στα ενεργειακά, κατά τη διάρκεια διήμερου συνεδρίου που διοργάνωσε πρόσφατα το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Κατά τον Γεωλόγο Πετρελαίων-Ενεργειακό Οικονομολόγο, κ.Κωνσταντίνο Νικολάου, «η απάντηση στην ερώτηση, εάν η Ελλάδα έχει δυνατότητες ανακάλυψης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, είναι κατηγορηματικά θετική. Η Ελλάδα θεωρείται υποσχόμενη πλην όμως ανεξερεύνητη περιοχή, ιδίως σε βάθη κάτω από 3500 μ, στα βαθειά νερά αλλά και σε αβαθείς στόχους που υπόσχονται βιοαέριο». Ιδιαίτερα σημαντικές είναι επίσης οι επισημάνσεις των κ.κ. Ηλία Κονοφάγου, τέως γενικού διευθυντή των ΕΛΠΕ, και Αντώνη Φώσκολου, ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μεταξύ των άλλων τόνισαν ότι «ο υποθαλάσσιος χώρος που βρίσκεται μεταξύ Κύπρου–Ισραήλ–Αιγύπτου-Κρήτης θα μπορούσε να περικλείει συνολικά, αποδεδειγμένα και πιθανά αναμενόμενα προς ανακάλυψη και παραγωγή αποθέματα υδρογονανθράκων της τάξης των 15 τρισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (m3). Εάν λάβουμε υπόψη ότι η Ευρώπη των 25 καταναλώνει σήμερα περί τα 500 δις.κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο, τα αποθέματα αυτά αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες της για 30 χρόνια. Οι ετήσιες απαιτήσεις της Ελλάδας σε φυσικό αέριο ανέρχονται σε 3,4 δις.κυβικά, ενώ τα αποθέματα είναι περισσότερα από 3,5 τρισεκατομμύρια. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αποθέματα για χίλια χρόνια, ή καλλίτερα έχουμε τεράστιες ποσότητες προς εξαγωγή».

Τουρκικές προκλήσεις

Οι ίδιοι σημείωσαν ότι «Νότια της Κρήτης, στην ονομαζόμενη «Λεκάνη του Ηροδότου», υπάρχουν τρείς ελπιδοφόρες περιοχές. Μία νότια της Γαύδου, μία νότια της Μεσσαράς και μία νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας στην περιοχή της «Λεκάνης του Ηρόδοτου» που είναι πάρα πολύ ελκυστική». Τα κοιτάσματα αυτά, ουσιαστικά αποτελούν ένα κομμάτι μιας μεγάλης περιοχής, πλούσιας σε υδατάνθρακες, που εκτείνεται στους θαλάσσιους χώρους της Αιγύπτου, της Κύπρου, του Ισραήλ και του Λιβάνου, καθώς και προς Δυσμάς. Απαντες επίσης, συμφώνησαν ότι πολύ μεγάλα –και σαφώς μεγαλύτερα από αυτά του Αιγαίου- είναι τα κοιτάσματα στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης. Αντιλαμβανόμενη λοιπόν, αυτά τα νέα δεδομένα στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία «επεκτείνει» τις προκλήσεις της σε θαλάσσιες περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και την Κύπρο, και νοτίως της Κύπρου. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμάται ότι εντάσσονται και οι συνεχείς προκλήσεις στο Καστελόριζο. Να σημειωθεί ότι η Αγκυρα έχει κάνει παραχωρήσεις για έρευνα σε περιοχές, σημαντικά κομμάτια των οποίων είναι εντός της ελληνικής και της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Ισραηλινή πρόταση

Το Ισραήλ θεωρεί νευραλγικής σημασίας τα κοιτάσματα στη Ν.Α.Μεσόγειο. Μάλιστα, όπως ανέφερε στο συνέδριο ο κ.Κονοφάγος, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του στη χώρα μας, φέτος στο μέσον του Αυγούστου, πρότεινε στον Έλληνα πρωθυπουργό την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού για τη διοχέτευση αυτών των κοιτασμάτων στην Ευρώπη. «Αυτός ο αγωγός που θα ξεκινά από την Χάϊφα του Ισραήλ, και που θα περνά νοτίως της Κύπρου, θα συνεχίζει μέσω του χερσαίου χώρου της Κρήτης, στα Κύθηρα και Αντικύθηρα, με κατεύθυνση Πάτρα, Αστακό, Ηγουμενίτσα, και κατάληξη στο Μπάρι της Ιταλίας. Ετσι, θα αξιοποιηθούν επίσης, και όλα τα κοιτάσματα της Δυτικής Ελλάδας (Ήπειρος και Ιόνιο). Είναι προφανές τέλος, ότι επενδύσεις από ξένα κεφάλαια δεν θα γίνουν αν οι ξένες εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση στις Ευρωπαϊκές αγορές». Σε όλα αυτά τα σχέδια, βεβαίως, πρέπει να συνυπολογιστεί και η Αίγυπτος, ο θαλάσσιος χώρος της οποίας διαθέτει πολύ μεγάλα κοιτάσματα.

Οικονομικά οφέλη.

Εκτός από τα γεωπολιτικά δεδομένα, εξαιρετικά σημαντική είναι η οικονομική πλευρά. «Για την Ελλάδα –εξηγεί ο κ.Α.Φώσκολος- τα οικονομικά οφέλη μόνο και μόνο από την εκμετάλλευση του ελληνικού τμήματος της «Λεκάνης του Ηροδότου», χωρίς να υπολογιστεί το Ιόνιο, είναι τεράστια. Ειδικότερα, το ακαθάριστο κέρδος υπολογίζεται στα 795 δις. δολλάρια. Μόνον το 20% των ακαθαρίστων εσόδων να πάρουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, το οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 159 με 212 δις. δολλάρια ανά χώρα. Επειδή, ακόμα, η διάρκεια ζωής ενός κοιτάσματος εκτιμάται στα 30-35 χρόνια, υπολογίζεται ότι το ετήσιο όφελος θα ανέρχεται στα 7,07 δισ.δολλάρια ετησίως. Με αυτά τα ποσά η Ελλάδα βγάζει όλα τα χρέη της». Παράλληλα, τονίζουν οι ειδικοί, έτσι «θα γίνει εφικτή στη χώρα μας η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο με κόστος κιλοβατώρας τουλάχιστον 2 φορές φθηνότερο από ότι μας δίνουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)».

Από την πλευρά του ο κ.Κονοφάγος τονίζει: «Για την έρευνα και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αργού πετρελαίου κα φυσικού αερίου στον Ελλαδικό χώρο η Ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαθέσει ούτε ένα ευρώ. Τα πάντα θα τα επωμισθούν οι ιδιωτικές εταιρείες. Άρα η οιαδήποτε ολιγωρία που αφορά το καθεστώς των παραχωρήσεων, αποβαίνει σε βάρος της Ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως, ατράνταχτα στοιχεία δείχνουν ότι οι γεωτρήσεις για την ανίχνευση, εντοπισμό και την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου δεν θα προκαλέσουν καμία οικολογική καταστροφή. Για όλα αυτά όμως, απαιτείται πολιτική βούληση, η οποία εδώ και δώδεκα χρόνια δεν υπήρξε».

Οι ειδικοί επίσης, εξηγούν ότι «αν και η Νορβηγική TGS-NOPEC, μια από τις μεγαλύτερες γεωφυσικές εταιρείες στον κόσμο, εξέφρασε το ενδιαφέρον της προς την Ελλάδα, ουδέποτε πήρε κάποια απάντηση». Τονίζουν επίσης, ότι «η Νορβηγική κυβέρνηση αγοράζει τα Ελληνικά ομόλογα και ότι η πολύ μεγάλη νορβηγική εταιρεία Statoil έχει πάρει από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση την άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο νότιο τμήμα της λεκάνης του Ηρόδοτου. Ακόμα, άλλη μια εταιρεία που είναι βέβαιον ότι θα ενδιαφερθεί, είναι η αμερικάνικη Noble Enterprise, η οποία έχει αναλάβει την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στο Ισραήλ, την Κύπρο και προσβλέπει και στο Λίβανο μόλις γίνουν οι παραχωρήσεις στον θαλάσσιο χώρο στις αρχές του 2011».

Ελληνική «παραλυσία»

«Σε αντίθεση με την Κύπρο και το Ισραήλ, που προωθούν ταχύτατα την έρευνα και εκμετάλλευση στις περιοχές τους -υπογραμμίζουν οι ειδικοί- η χώρα μας δεν φαίνεται να έχει κάποια προτεραιότητα για την συστηματική προσέλκυση επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα». Η Ελλάδα, τονίζει ο κ.Κ.Νικολάου, «αποτελεί αρνητικό παράδειγμα, όπου η έλλειψη πολιτικής στα θέματα έρευνας πετρελαίου οδήγησε σε αδυναμία άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε αμφισβητήσεις της ΑΟΖ, αλλά και των θαλασσίων συνόρων της. Από την κυριαρχία στο Αιγαίο πριν το 1974 κατέληξε στο πάγωμα κάθε δικαιώματος πέραν των 6 μιλίων. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντίθετα, χρησιμοποιεί τις έρευνες πετρελαίου για να τονίσει την υπόστασή της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τέλος η χρησιμοποίηση της έννοιας της ΑΟΖ, θα ευνοούσε την Ελλάδα».

Ο κ.Α.Φώσκολος, πάντως, είναι κατηγορηματικός. «Τα αποθέματα των υδρογονανθράκων της Ελλάδας και Κύπρου –λέγει- είναι αποθέματα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν μπορεί να τα «παζαρεύει» με την Τουρκία εν αγνοία της ΕΕ». Κατά τον ίδιον δε, οι προτάσεις είναι απλές: «1.Προχωρούμε στην έκδοση ΦΕΚ που καθορίζει την Ελληνική ΑΟΖ. 2.Προχωρούμε στις γεωφυσικές έρευνες σε όλη την Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Κρήτη. 3.Αμέσως μετά, προχωρούμε σε παραχωρήσεις έρευνας κοιτασμάτων υδρογονανθράκων» Και καταλήγει: «Αυτά έπραξε η Κυπριακή κυβέρνηση και έγραψε τις αντιδράσεις της Τουρκίας στα παλιά της τα παπούτσια. Εμείς δεν έχουμε τα κότσια;»

Από την πλευρά του, ο κ.Νικολάου υπογραμμίζει: «Οι έρευνες πετρελαίου συνδέονται με την άσκηση εθνικής κυριαρχίας κυρίως σε μη οριοθετημένες ή αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας. Οι έρευνες πετρελαίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άσκηση πολιτικής κατοχύρωσης ή αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία αποτελεί το τέλειο παράδειγμα διαχρονικής χρήσης των ερευνών πετρελαίου και της κρατικής της εταιρείας πετρελαίου, για άσκηση πολιτικής ενίσχυσης και κατοχύρωσης της δικής της κυριαρχίας ή αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών. Αυτό έγινε και γίνεται κατά κόρον σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου».

Πολύ περισσότερο, σημειώνει, «η απουσία πολιτικής βούλησης για την επαναδραστηριοποίηση των ερευνών είναι εμφανής». Και καταλήγει, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα για ίδρυση αρμόδιου κρατικού φορέα. «Απαιτείται –λέγει- η ίδρυση ολιγομελούς κρατικού φορέα (ανεξάρτητη κρατική εταιρία ή ειδική γραμματεία στο υπουργείο Ενέργειας) για να υπάρξει επανεκκίνηση. Ο φορέας αυτός θα πρέπει βασικά να μπορεί να αξιολογεί το πετρελαιοδυναμικό, να προπαρασκευάζει και να διεξαγάγει διαγωνισμούς παραχωρήσεων, να αξιολογεί τις προσφορές και να εισηγείται τις αναθέσεις στην κυβέρνηση. Ακολούθως θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει τις εργασίες των αναδόχων. Να σημειωθεί ότι από το 2000 η αγορά έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι κλειστή. Σε αυτό συνετέλεσε η ανυπαρξία κρατικού φορέα ικανού να χειριστεί τα σύνθετα προβλήματα των ερευνών υδρογονανθράκων. Η συγχώνευση (και εξαφάνιση) το 1998 της ΔΕΠ-ΕΚΥ, στην «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ», η οποία ιδιωτικοποιήθηκε στη συνέχεια, έδρασε καθοριστικά στην παύση των ερευνών».

*δημοσιεύτηκε στον Τύπο της Κυριακής


www.antinews.gr

Κατάφεραν να αντιστρέψουν τα γηρατειά!Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα

Αμερικανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αντιστρέψουν σε ποντίκια εκφυλίσεις σχετιζόμενες με τη διαδικασία του γήρατος, με αποτέλεσμα να αναπτύξουν τα ζώα νέα εγκεφαλικά κύτταρα, νεανικούς όρχεις, βελτιωμένη γονιμότητα και να ανακτήσουν τις χαμένες νοητικές λειτουργίες τους!

Το επίτευγμα αυτό έγινε εφικτό χάρη στα γονίδια της τελομεράσης, είπαν οι ερευνητές από το Ίδρυμα Καρκίνου Dana-Farber, στη Βοστώνη.

Η τελομεράση είναι ένα ένζυμο απαραίτητο για την διατήρηση των τελομερών – των προστατευτικών τμημάτων στις άκρες των χρωμοσωμάτων. Καθώς γερνάμε, τα επίπεδα της τελομεράσης ελαττώνονται με αποτέλεσμα την προοδευτική διάβρωση και βράχυνση των τελομερών που με τη σειρά της οδηγεί στις σωματικές και νοητικές εκφυλίσεις που χαρακτηρίζουν το γήρας.

Οι ερευνητές του Dana-Farber δημιούργησαν ποντίκια με ελεγχόμενο γονίδιο της τελομεράσης – μπορούσαν δηλαδή να το ενεργοποιούν και να το απενεργοποιούν κατά το δοκούν. Με αυτό τον τρόπο, πρώτα προκάλεσαν πρόωρο γήρας στα ποντίκια και στη συνέχεια ενεργοποίησαν εκ νέου το γονίδιο για να διαπιστώσουν εάν η αύξηση των επιπέδων της τελομεράσης μπορούσε να αποκαταστήσει τα τελομερή και έτσι να ελαττώσει τα σημάδια του γήρατος.

Το αποτέλεσμα ήταν να αντιστραφεί σε σημαντικό βαθμό η διαδικασία της γήρανσης – και μάλιστα, δίχως να αναπτύξουν τα ζώα καρκίνο. Αυτό, είπαν οι ερευνητές, είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να χρησιμοποιούν την τελομεράση για να γίνονται αθάνατα.

Ποια είναι η πρακτική αξία της όλης έρευνας; «Σε πρώτη φάση, η μέθοδος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία πασχόντων από σπάνια γενετικά σύνδρομα που οδηγούν σε πρόωρο γήρας και στα οποία είναι τεκμηριωμένοότι τα βραχύτερα τελομερή παίζουν ρόλο», λέει ο επικεφαλής ερευνητής δρ Ρόναλντ Α. ΝτεΠίνχο, διευθυντής στο Ίδρυμα Εφηρμοσμένης Επιστήμης του Καρκίνου Belfer του Dana-Farber.

«Το αν θα μπορούσε να επηρεάσει και την φυσιολογική διαδικασία του γήρατος είναι ένα πιο δύσκολο ερώτημα», συνεχίζει. «Ωστόσο είναι σαφές ότι η προοδευτική απώλεια των τελομερών σχετίζεται με τις ασθένειες του γήρατος και ότι η αποκατάστασή τους μπορεί να αμβλύνει αυτή τη φθορά».

Ο δρ ΝτεΠίνχο λέει επίσης ότι η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την Αναγεννητική Ιατρική, διότι τα ευρήματά της υποδηλώνουν ότι παραμένουν ζωντανά (αν και σε λανθάνουσα κατάσταση) τα ενήλικα βλαστοκύτταρα των εξαιρετικά γερασμένων ιστών – και ότι μπορούν να ενεργοποιηθούν για να θεραπεύσουν τις ιστικές βλάβες.

Η μελέτη δημοσιεύεται στην διαδικτυακή έκδοση της επιθεώρησης «Nature».Πηγή : Web Only

www.tanea.gr

Βούτηξε με το νυφικό στη θάλασσα και έσωσε 55χρονη


Μια Αυστραλή ενώ φορούσε ακόμα το νυφικό της δεν δίστασε να πηδήξει στη θάλασσα για να σώσει μια άλλη γυναίκα που επέπλεε στην επιφάνεια με το πρόσωπο στο νερό

Μια Αυστραλή ενώ φορούσε ακόμα το νυφικό της δεν δίστασε να πηδήξει στη θάλασσα για να σώσει μια άλλη γυναίκα που επέπλεε στην επιφάνεια με το πρόσωπο στο νερό, γράφει σήμερα η εφημερίδα Adelaide's Advertiser.


Βούτηξε με το νυφικό στη θάλασσα και έσωσε 55χρονη

Το γαμήλιο πάρτι ότι είχε ξεκινήσει και οι νεόνυμφοι φωτογραφίζονταν στην αποβάθρα στο ημίφως του σούρουπου όταν κάποιος εντόπισε μια 55 χρονη γυναίκα να μισοβυθίζεται στη θάλασσα.

Η νύφη, εκπαιδευμένη νοσοκόμα έσπευσε να βουτήξει στο νερό αλλά και να επαναφέρει τις αισθήσεις του θύματος πριν φθάσει το ασθενοφόρο.

Η διασωθείσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται με τραύματα στην σπονδυλική στήλη τα οποία υπέστη πέφτοντας από την αποβάθρα.

Ο Σέιν Ντάου, εκπρόσωπος της υπηρεσίας θαλασσίων διασώσεων της Νότιας Αυστραλίας, δήλωσε ότι οι καλεσμένοι στο γάμο ασχολήθηκαν τουλάχιστον για πέντε λεπτά για να επαναφέρουν τη γυναίκα και να ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις της.

«Έκαναν θαυμάσια δουλειά», πρόσθεσε ο ίδιος.www.ethnos.gr

Η κατάθλιψη στην παιδική ηλικίαΥπάρχει περίπτωση τα παιδιά να εμφανίσουν κατάθλιψη; Η απάντηση είναι, δυστυχώς, ναι.

Η παιδική κατάθλιψη θα πρέπει να διαχωρίζεται από την κακοδιαθεσία και τις καθημερινές ανησυχίες που μπορεί να εμφανίσει ένα παιδί καθώς μεγαλώνει. Αν, όμως, τα παραπάνω συμπτώματα επιμένουν, τότε το παιδί ίσως να υποφέρει από την ασθένεια.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν το παιδί μου έχει κατάθλιψη;

Τα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η μελαγχολία, ένα αίσθημα απελπισίας και οι απότομες αλλαγές της διάθεσης.

Άλλα συμπτώματα της κατάθλιψης:

1.Εκνευρισμός και θυμός
2.Ακατάπαυστη λύπη και απελπισία
3.Κοινωνική απομόνωση
4.Αυξανόμενη ευαισθησία στην απόρριψη
5.Αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, υπερφαγία ή ανορεξία
6.Μεταβολές στον ύπνο, υπερυπνίες ή αϋπνίες
7.Λεκτικά ξεσπάσματα ή κλάματα
8.Δυσκολία στην συγκέντρωση
9.Κόπωση και μειωμένη ενεργητικότητα
10.Ενοχλήσεις, όπως πονοκέφαλοι ή στομαχόπονοι, που δεν θεραπεύονται με φάρμακα
11.Μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων στο σπίτι ή με φίλους, στο σχολείο,
σε εξωσχολικές δραστηριότητες, χόμπι
12.Αισθήματα αναξιότητας και ενοχής
13.Διαταραχή στη μνήμη και στη συγκέντρωση
14.Σκέψεις θανάτου και αυτοκτονικός ιδεασμός

Αντιμετώπιση της κατάθλιψης

α) Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Η αντιμετώπιση και η θεραπεία της παιδικής κατάθλιψης σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει συμπεριφοριστική και γνωσιακή θεραπεία. Η παρέμβαση στα παιδιά με κατάθλιψη περιλαμβάνει εκπαίδευση των παιδιών στην επίλυση προβλημάτων και βελτίωση των ικανοτήτων συνεργασίας. Επίσης, προσανατολίζεται στο να βοηθήσει το παιδί να ανεβάσει το επίπεδο δραστηριοτήτων του και να συμμετέχει σε ευχάριστα γεγονότα. Παράλληλα, τα παιδιά με κατάθλιψη μπορούν να ωφεληθούν με εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες.

β) Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση: Ο ρόλος και οι δυνατότητες του σχολείου

Το σχολείο πρέπει να διευκολύνει την πρόληψη, την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της παιδικής κατάθλιψης. Η αποτελεσματική παρέμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ σχολείου και φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες που προκαλούν σύγχυση, απάθεια, αποξένωση και απελπισία, καταστάσεις τις οποίες βιώνουν πολλά παιδιά.www.zougla.gr

«Όπλισε» το WikileaksΥλοποίησε την απειλή του η ιστοσελίδα Wikileaks, καθώς δημοσιοποίησε έναν μεγάλο αριθμό απορρήτων εγγράφων τα οποία αφορούν σε ευαίσθητες πληροφορίες χωρών, μεταξύ των οποίων οι Η.Π.Α., η Βόρεια και Νότια Κορέα αλλά και η Τουρκία.

Ωστόσο, η Wikileaks ενέδωσε εν μέρει στις πιέσεις του Obama να μην προχωρήσει στη δημοσίευση συγκεκριμένων ονομάτων, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο κρίσιμους τομείς της Εθνικής Ασφάλειας των Η.Π.Α. Συνολικά 250.000 τηλεγραφήματα αμερικανών διπλωματών αποκαλύφθηκαν από τον ιστότοπο WikiLeaks και δημοσιεύονται απόψε στις μεγαλύτερες εφημερίδες του διεθνούς Τύπου φέρνοντας στο φως τα άδυτα της διπλωματίας των ΗΠΑ, όπως όταν το Ριάντ καλούσε την Ουάσινγκτον να επιτεθεί στο Ιράν.

Αναφέρεται επίσης ότι Αμερικάνοι διπλωμάτες, «ξεπερνώντας τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ διπλωματίας και κατασκοπίας», όπως αναφέρει η εφημερίδα Guardian, διατάχθηκαν να συλλέξουν κρυφές πληροφορίες για ηγετικά στελέχη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Μπαν Κι Μουν, καθώς και για τους αντιπροσώπους της Κίνας, της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας!Αίσθηση προκαλούν οι χαρακτηρισμοί των Αμερικάνων διπλωματών για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανάλυση του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου ονειρεύεται επάνοδο της οθωμανικής δύναμης και της τουρκικής επιρροής στα Βαλκάνια!


«Απομονωμένος» ο Ερντογάν, «επικίνδυνος» ο Νταβούτογλου!

Σύμφωνα με αναλύσεις των τηλεγραφημάτων από το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», οι Αμερικανοί διπλωμάτες είναι δύσπιστοι απέναντι στον πρωθυπουργό της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο θεωρούν «απομονωμένο και ελλιπώς ενημερωμένο». Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Ερντογάν δεν εμπιστεύεται κανέναν και «περιβάλλεται από ένα κύκλο συμβούλων που τον κολακεύουν αλλά τον αψηφούν, ενώ λαμβάνει τις πληροφορίες του σχεδόν αποκλειστικά από τις εφημερίδες των ισλαμιστών και οι αναλύσεις των υπουργείων του δεν τον ενδιαφέρουν».

Και οι αναφορές για τον Τούρκο Πρωθυπουργό δεν σταματούν εδώ. Όπως εκτιμάται, ο Ερντογάν φοβάται μήπως χάσει την εξουσία, ενώ μια από τις πηγές των διπλωματών επισημαίνει ότι «ο Ταγίπ πιστεύει στον Θεό αλλά δεν τον εμπιστεύεται»! Ακόμα, η διπλωματική αλληλογραφία αναπαράγει φήμες περί υποτιθέμενης διαφθοράς του πρωθυπουργού, ο οποίος φέρεται να πλούτισε κατά την ιδιωτικοποίηση ενός διυλιστηρίου πετρελαίου.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά επικίνδυνος» από έναν πληροφοριοδότη των αμερικανών διπλωματών, ο οποίος τους προειδοποιεί για την ισλαμιστική επιρροή του στον Ερντογάν. Η αμερικάνικη πρεσβεία στη γείτονα τρέφει υποψίες ότι ο Νταβούτογλου ονειρεύεται μια επάνοδο της οθωμανικής δύναμης και μάλιστα μετά μια ομιλία του στο Σαράγεβο τον Ιανουάριο του 2010, υποψιάζονται ότι θέλει να επαναφέρει την τουρκική επιρροή στα Βαλκάνια!

Ως εκ τούτου, οι διπλωμάτες δεν είναι σίγουροι για τη σταθερότητα της κυβέρνησης στην Τουρκία, που είναι από τους σημαντικότερους συμμάχους της, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που συντάχθηκαν φέτος το Φεβρουάριο και τα οποία δημοσιοποιεί περιληπτικά το γερμανικό περιοδικό.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες εξάλλου, σε τηλεγράφημα γίνεται αναφορά στην Τουρκία και τις σχέσεις της με την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Φίλιπ Γκόρντον, ανέφερε σε συνάντησή του με Γάλλους πολιτικούς, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2009, ότι η Τουρκία βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο και δεν προβαίνει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις διότι οι Τούρκοι είναι δύσπιστοι για το εάν τελικά το αίτημα εισόδου τους της χώρας τους στην Ε.Ε. θα ικανοποιηθεί. Ο Γκόρντον έκανε λόγο και για δημοσκοπήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τότε, λέγοντας ότι ποσοστό χαμηλότερο του 30% από το συνολικό πληθυσμό των Τούρκων πίστευε ότι η χώρα τους θα εισέλθει στην Ε.Ε.


Κίνα, Πακιστάν, Κορέα και Ιράν

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι τα εξής:

-Οι ΗΠΑ έχουν την πεποίθηση ότι οι κινεζικές αρχές βρίσκονται πίσω από την πειρατική πληροφόρηση εκ μέρους του Google και δυτικών χωρών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα New York Times. Συγκεκριμένα ένα έγγραφο που προέρχεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο, επικαλείται κινεζική πηγή σύμφωνα με την οποία το κομμουνιστικό καθεστώς έπαιξε ένα ρόλο στην πειρατεία του Google. «Η πειρατεία του Google εγγράφεται στο πλαίσιο μιας εκστρατείας σαμποτάζ ως προς την πληροφόρηση που οργανώθηκε από αξιωματούχους, από ειδικούς σε θέματα ασφαλείας και από πειρατές του Ιντερνετ που καθοδηγούνταν από την κινεζική κυβέρνηση», επισημαίνει η εφημερίδα προσθέτοντας ότι οι κινεζικές υπηρεσίες εισέβαλαν σε δίκτυα πληροφόρησης των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

-Μια επικίνδυνη αντιπαράθεση της Αμερικής με το Πακιστάν, σχετικά με τα πυρηνικά καύσιμα. Η Νέα Υόρκη κατέβαλε με μεγάλη μυστικοπάθεια προσπάθειες –ανεπιτυχείς μέχρι στιγμής- έτσι ώστε να αφαιρέσει από έναν πακιστανικό ερευνητικό αντιδραστήρα ποσότητα υπερ- εμπλουτισμένου ουρανίου, για το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει φόβους ότι θα χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή ενός παράνομου πυρηνικού μηχανισμού.

- Προδιαγράφεται μια τελική «αποσύνθεση» της Βόρειας Κορέας: Αμερικανοί και Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι έχουν ήδη συζητήσει την προοπτική μίας ενοποιημένης Κορέας, σε περίπτωση που τα οικονομικά προβλήματα και οι διαδικασίες πολιτικής μετάβασης οδηγούσαν την Βόρεια Κορέα σε παρακμή.

-Όσον αφορά το ιρανικό θέμα, τα έγγραφα δείχνουν ότι το Ισραήλ ώθησε αποφασιστικά τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, τονίζοντας ότι η αμερικανική στρατηγική υπέρ των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη «δεν θα λειτουργήσει», σύμφωνα με έγγραφο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde. Ένα αμερικανικό τηλεγράφημα αναφέρει έτσι μια συζήτηση την 1η Δεκεμβρίου του 2009 μεταξύ του Αμος Γκιλάντ, του διευθυντή πολιτικο-στρατιωτικών υποθέσεων στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και της Ελεν Τάουσερ, της υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. «Η στρατηγική δέσμευση με το Ιράν είναι μια καλή ιδέα αλλά σαφές ότι δεν θα λειτουργήσει» δηλώνει ο Γκιλάντ στη συνομιλία αυτή.

Αμφίβολο αν το Ισραήλ μπορεί να πλήξει αποτελεσματικά το Ιράν

Το Ισραήλ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει μία στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν χωρίς τη συνδρομή των ΗΠΑ, αλλά χωρίς η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος να είναι εγγυημένη, είχε τονίσει ο αμερικανός υπουργός Αμύνης Ρόμπερτ Γκέιτς στον γάλλο ομόλογό του Ερβέ Μορέν, τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα η ιστοσελίδα Wikileaks.

Ερωτηθείς από τον Μορέν για την ικανότητα του Ισραήλ να πλήξει το Ιράν χωρίς τη στρατιωτική αρωγή των Αμερικανών, ο Γκέιτς απάντησε «πως δεν γνωρίζει εάν αυτό θα πετύχαινε, όμως το Ισραήλ θα μπορούσε να φέρει εις πέρας μία τέτοια επιχείρηση», σύμφωνα με το έγγραφο των συμπερασμάτων από τη συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών, που δημοσιεύει η Wikileaks.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, ο Γκέιτς προσπάθησε να υποβαθμίσει την εντύπωση μίας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν.

Αναφερόμενος στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο αμερικανός υπουργός τόνισε πως «πιστεύει πως ένα συμβατικό πλήγμα από μία οποιαδήποτε χώρα δεν θα κατόρθωνε τίποτε άλλο παρά να καθυστερήσει τα σχέδια του Ιράν για ένα έως τρία χρόνια, αλλά θα είχε σαν αποτέλεσμα να συσπειρώσει τον ιρανικό λαό κατά του επιτιθέμενου».

Ο Γκέιτς σε πολλές περιπτώσεις έχει υπογραμμίσει τους κινδύνους από μία στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και έχει ταχθεί κατ’ επανάληψη υπέρ της λύσης των διπλωματικών και οικονομικών κυρώσεων εναντίον του.

Διάλογοι Ισραήλ-Φατάχ

Το Ισραήλ επεδίωξε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Αιγύπτου και της Φάταχ του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στην στρατιωτική της επιχείρηση κατά της Λωρίδας της Γάζας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Wikileaks και δημοσιεύονται σήμερα στον ισραηλινό Τύπο.

Οι υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ ενημέρωσε αντιπροσωπεία του Κονγκρέσου το 2009 ότι το Ισραήλ βρισκόταν σε επαφή με την Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή πριν από την επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με διπλωματικό τηλεγράφημα της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το Wikileaks.

«Ο Μπαράκ εξήγησε (στην αντιπροσωπεία) ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο και τη Φάταχ, ερωτώντας τους εάν είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας , μετά την ήττα της Χαμάς», αναφέρεται στο κείμενο του τηλεγραφήματος.

«Ο Μπαράκ έλαβε αρνητική απάντηση, γεγονός που δεν προκαλεί έκπληξη», αναφέρεται στο κείμενο.

Στο τηλεγράφημα αναφέρεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης συνεχίσθηκε ο διάλογος ανάμεσα στο Ισραήλ, από τη μία πλευρά, και την Αίγυπτο και τη Φάταχ από την άλλη.

Αμερικανικές παρεμβάσεις κατά του Ιράν

Στα τέλη Μαϊου του 2009, ο υπουργός Αμύνης του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ εκμεταλλεύτηκε την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας του Κονγκρέσου για να στείλει ένα μήνυμα στον νέο αμερικανό πρόεδρο. Σε ένα απόρρητό έγγραφό του προς την Ουάσινγκτον, ο αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Τζέιμς Κάνινγκχαμ ανέφερε ότι, σύμφωνα με τον Μπαράκ, ο κόσμος είχε διορία 6 ως 18 μηνών για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Μετά το διάστημα αυτό, έλεγε ο Μπαράκ, «οποιαδήποτε στρατιωτική λύση θα είχε απαράδεκτες παράπλευρες απώλειες».

Η έμμεση απειλή του ισραηλινού υπουργού Αμύνης ότι η χώρα του μπορεί να επετίθετο εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν δεν προκαλεί έκπληξη. Έξι μήνες αργότερα, όμως, ήρθε η σειρά ενός άραβα ηγέτη, του βασιλιά του Μπαχρέιν, να πει στους Αμερικανούς ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «πρέπει να σταματήσει» και να τους προσφέρει βάση για τον Πέμπτο Στόλο. Την έκκλησή του συμμερίζονταν και άλλοι άραβες σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ένα άλλο τηλεγράφημα, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας καλούσε την Ουάσινγκτον «να κόψει το κεφάλι του φιδιού» όσο είναι καιρός.

Τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από την Wikileaks αποκαλύπτουν για πρώτη φορά την πεποίθηση της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν έχει αποκτήσει εξελιγμένους πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα με τους οποίους μπορεί να πλήξει πρωτεύουσες της δυτικής Ευρώπης και τη Μόσχα.

Τα έγγραφα που αποκαλύφθηκαν δείχνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο πρόεδρος Μπους για να πείσει τους συμμάχους του να δεχθούν την επιβολή έστω και μετριοπαθών κυρώσεων στο Ιράν, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ομπάμα προσπάθησε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να συνδυάσει την αύξηση της πίεσης προς τους Ιρανούς με τη «στράτευσή» του για ειρήνη.

Οι πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν ανάγκαζαν την Ουάσινγκτον να κινηθεί γρήγορα. Καθώς αξιολογούσε τη σημασία των πληροφοριών που λάμβανε, η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθούσε να αποσπάσει την υποστήριξη της Ρωσίας προς τις κυρώσεις. Την ίδια ώρα, εγκατέλειπε τα σχέδια του Μπους για την εγκατάσταση μιας βάσης αντιπυραυλικής άμυνας στην Πολωνία – που η Μόσχα θεωρούσε ότι στρεφόταν εναντίον της – και τα αντικαθιστούσε με εγκαταστάσεις πιο κοντά στο Ιράν. Απ΄ό,τι φαίνεται, η κίνηση αυτή έφερε αποτελέσματα.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ακόμη ένα αμερικανικής έμπνευσης σχέδιο να προσφέρουν οι Σαουδάραβες στους Κινέζους μια σταθερή παροχή πετρελαίου, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των τελευταίων από το Ιράν. Δείχνουν επίσης πώς η άνοδος του Ιράν ένωσε το Ισραήλ και πολλούς παραδοσιακούς άραβες αντιπάλους του, όπως τους Σαουδάραβες. Δημοσίως, τα αραβικά κράτη απέφευγαν τις δηλώσεις για να μην εξοργίσουν την κοινή τους γνώμη και προκαλέσουν αντίποινα από τον ισχυρό γείτονά τους. Ιδιωτικά, ζητούσαν αποφασιστική δράση – αρκεί να την αναλάμβανε κάποιος άλλος.

Τα ίδια κράτη δεν ήξεραν επίσης ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί το Ιράν: η διπλωματία, η υπόγεια δράση ή η ισχύς. Σε ένα χαρακτηριστικό του τηλεγράφημα, ένας ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του Ομάν δεν ξέρει τι είναι χειρότερο: «μια επιδρομή εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ή η απραξία και η συμβίωση με ένα πυρηνικό Ιράν».

Πίσω από τα έγγραφα αυτά, πάντως, υπάρχει η πεποίθηση πολλών ηγετών ότι αν δεν πέσει η σημερινή ιρανική κυβέρνηση, η χώρα αυτή θα αποκτήσει αργά ή γρήγορα τη βόμβα. Και η κυβέρνηση Ομπάμα μοιάζει να αμφιβάλλει για το κατά πόσον η ανάληψη στρατιωτικής δράσης θα μπορούσε να μεταβάλει αυτό το δεδομένο.

Ένα από τα πιο πρόσφατα έγγραφα, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου του 2010, περιγράφει ένα γεύμα που είχαν στο Παρίσι ο τότε υπουργός Αμύνης της Γαλλίας Ερβέ Μορέν με τον αμερικανό ομόλογό του Ρόμπερτ Γκέιτς. Ο πρώτος ρωτά τον δεύτερο αν το Ισραήλ θα μπορούσε να πλήξει το Ιράν χωρίς αμερικανική υποστήριξη. Ο Γκέιτς απαντά ότι δεν ξέρει αν μια τέτοια επίθεση θα είχε επιτυχία, αλλά ότι ναι, το Ισραήλ θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει. Όπως προσθέτει όμως, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν παρά να καθυστερήσουν τα ιρανικά σχέδια κατά ένα με τρία χρόνια, ενώ ο ιρανικός λαός θα ενωνόταν εναντίον του επιδρομέα.

Παρά το αμερικανικό εμπάργκο και μια σειρά κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, η κυβέρνηση Μπους δεν μπόρεσε ποτέ να συγκροτήσει την παγκόσμια συμμαχία η οποία θα επέβαλλε πραγματικά οδυνηρά μέτρα εναντίον της Τεχεράνης. Ενώ η Γαλλία και η Βρετανία στήριζαν την Ουάσινγκτον, χώρες όπως η Γερμανία, η Ρωσία και η Κίνα εμφανίζονταν απρόθυμες να περιορίσουν τις εμπορικές τους σχέσεις με το Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να πείσουν τις ξένες τράπεζες ότι ήταν προς το συμφέρον τους να σταματήσουν τις συναλλαγές με το Ιράν. Τα έγγραφα δείχνουν ότι ορισμένες στιγμές τα κατάφερναν. Ταυτοχρόνως όμως καθιστούν σαφές ότι το να παρεμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει την τεχνολογία που χρειαζόταν ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο, με κατασκόπους και ειδικούς να προσπαθούν να εντοπίσουν αποστολές και κρυφούς λογαριασμούς.

Ένα τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Ρώμη δείχνει πώς οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους Ιταλούς να σταματήσουν την εξαγωγή στο Ιράν 12 ταχύπλοων, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν για επίθεση εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον Κόλπο. Η Ιταλία συναίνεσε ύστερα από πολλούς μήνες, και αφού 11 από τα 12 ταχύπλοα είχαν ήδη παραδοθεί…

Κυρίαρχος ο Πούτιν στη Ρωσία

Αμερικανοί διπλωμάτες χαρακτηρίζουν τον πρωθυπουργό της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «κυρίαρχο άνδρα» και τον πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ «διστακτικό» ηγέτη, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Kommersant που επικαλείται σήμερα τα έγγραφα που δημοσιοποίησε ο ιστότοπος WikiLeaks.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι πληροφορίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή του WikiLeaks και δημοσιεύτηκαν στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ενώ κατόπιν αναρτήθηκαν από έναν αναγνώστη στο μπλογκ του στο Twitter.

«Οι Αμερικανοί χαρακτηρίζουν τον Μενβέντεφ άχρωμο και διστακτικό και τον Πούτιν κυρίαρχο άνδρα», γράφει η Kommersant.

Σύμφωνα με πηγή του Κρεμλίνου, την οποία επικαλείται η εφημερίδα, η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει τη Μόσχα ότι το WikiLeaks θα δημοσιοποιούσε πληροφορίες που θα μπορούσαν να πλήξουν τις ρωσο-αμερικανικές σχέσεις και ότι οι ρώσοι ηγέτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι.

«Οι δικοί μας διπλωμάτες είναι μερικές φορές το ίδιο απροκάλυπτοι στα εσωτερικά τους μηνύματα», δήλωσε η ίδια πηγή.

Για τον Ντμίτρι Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Πούτιν, είναι πρόωρο να σχολιαστούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία που προσδόθηκαν στον πρωθυπουργό της Ρωσίας.

«Αρχικά πρέπει να δούμε ποιοί διπλωμάτες, ποιάς τάξης προέβησαν σε αυτά τα σχόλια και μέσα σε ποιό περιεχόμενο εγγράφων», δήλωσε ο Πεσκόφ στην Kommersant.

«Και μετά, πρέπει να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για τον Πούτιν», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα που δημοσιοποίησε ο ιστότοπος WikiLeaks, ο οποίος έγινε γνωστός γιατί αποκάλυψε 400.000 απόρρητα έγγραφα για τον πόλεμο στο Ιράκ, περιλαμβάνουν δυσάρεστες εκτιμήσεις για την πολιτική και τους ρώσους ηγέτες, οι οποίες μπορεί να τραυματίσουν τη Μόσχα, σύμφωνα με την Kommersant.

«Οι νέες αποκαλύψεις του WikiLeaks μπορεί να προκαλέσουν αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία», όπως και με τις μισές χώρες του πλανήτη, εκτιμά η εφημερίδα.

Σχόλια διπλωματών για τους ξένους ηγέτες

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σχόλια των διπλωματών που διέρρευσαν και αφορούν ξένους ηγέτες.

- Ο Ζαν-Νταβίντ Λετίβ, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, σε συνομιλία του στις 16 Σεπτεμβρίου του 2009 με τον Αμερικάνο υφυπουργό Φίλιπ Γκόρτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες «τρελό που ετοιμάζεται να μετατρέψει τη χώρα του σε μια άλλη Ζιμπάμπουε», ενώ παρατηρεί σχετικά ότι «ούτε η Βραζιλία δεν μπορεί πλέον να τον υποστηρίξει».

-Αναφέρεται η δυσαρέσκεια του Προέδρου της Λιβύης Μοαμάρα Καντάφι όταν δεν του επετράπη να στήσει την σκηνή του -όπως κάνει συνήθως σε επισκέψεις του στο εξωτερικό- στο «σημείο μηδέν» της Νέας Υόρκης, όπου χτυπήθηκαν οι δίδυμοι πύργοι, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του σε μια διάσκεψη του ΟΗΕ το 2009. Μάλιστα, ο Λίβυος ηγέτης ήταν τόσο δυσαρεστημένος από την υποδοχή που του επεφύλαξαν στη Νέα Υόρκη, ώστε αρνήθηκε να εκπληρώσει την υπόσχεση να επιστρέψει επικίνδυνο εμπλουτισμένο ουράνιο στη Ρωσία, αναγκάζοντας τον Αμερικάνο πρέσβη στη Λιβύη να πει στον γιο του Καντάφι ότι «η κυβέρνησή σας διάλεξε έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της». Αναφέρεται επίσης ότι ο Καντάφι σπάνια δεν είχε δίπλα του την εντυπωσιακή ξανθιά Ουκρανή νοσοκόμα του!

- Η αμερικάνικη πρεσβεία στη Μόσχα για να περιγράψει τη σχέση του Ρώσου Πρωθυπουργού Ντιμίτρι Μεντβέντεφ με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποιεί το παράδειγμα των γνωστών ηρώων κόμικς Ρόμπιν και Μπάτμαν, με τον πρωθυπουργό να υποδύεται τον πρώτο και τον Πούτιν τον δεύτερο!

- Ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί είναι «εύθικτος και απολυταρχικός», ο Ιταλός Πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι «ματαιόδοξος και αναποτελεσματικός ως Ευρωπαίος ηγέτης», καθώς και «σωματικά και πολιτικά αδύναμος, μιας και οι ροπές του στις βραδινές διασκεδάσεις δεν τον αφήνουν να ξεκουραστεί». Ο Αφγανός Πρόεδρος Χαμίντ Καρζάϊ είναι ένας «εξαιρετικά αδύναμος άνθρωπος που δεν βλέπει τα γεγονότα και αντιθέτως πιστεύει εύκολα τον οποιοδήποτε που θα του παρουσιάσει τις πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του». Τέλος, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι «κομψός και γοητευτικός, αλλά δεν τηρεί ποτέ τις υποσχέσεις του».

Οι αμερικανικές Αρχές καταδίκασαν την διαρροή των εγγράφων

Ο Λευκός Οίκος πάραυτα καταδίκασε απερίφραστα την «ανεύθυνη και επικίνδυνη» δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, τονίζοντας ότι η πρωτοβουλία του WikiLeaks μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών προσώπων.

«Για να γίνει σαφές, τέτοιου είδους αποκαλύψεις θέτουν σε κίνδυνο τους διπλωμάτες μας, τα μέλη των υπηρεσιών πληροφοριών και ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που καλούν τις ΗΠΑ να τους βοηθήσει να προωθήσουν τη δημοκρατία και μια διακυβέρνηση που θα λειτουργεί με διαφάνεια», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκιμπς, ο εκπρόσωπος του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας καταδίκασε τη δημοσιοποίηση των εγγράφων καταγγέλλοντας το γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά "παράνομα περιήλθαν στην κατοχή" του WikiLeaks, ενώ τόνισε ότι έχει λάβει μέτρα για να αποτραπεί ανάλογο φαινόμενο στο μέλλον.

Πάντως, όσον αφορά τα περίπου 800 αμερικανικά διπλωματικά μηνύματα που αποκαλύφθηκαν και αφορούν το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «Λε Σουάρ», δεν χαρακτηρίζονται ως «άκρως απόρρητα». «Υπάρχουν 799 ντοκουμέντα που αφορούν το ΝΑΤΟ. Μεταξύ αυτών τα 111 είναι χαρακτηρισμένα «απόρρητα» και 520 είναι χαρακτηρισμένα «εμπιστευτικά», αλλά κανένα δεν είναι «άκρως απόρρητο», αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Καταδικάζει και ο Καναδάς

Εν τω μεταξύ και ο επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας, Λόρενς Κάνον, κατήγγειλε τους συγγραφείς «ανεύθυνων και αξιοθρήνητων» διαρροών σχετικά με διπλωματικά απόρρητα αμερικανικά έγγραφα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια του Καναδά.

Μέχρι στιγμής σε ό,τι έχει δημοσιοποιηθεί από τον ιστότοπο Wikileaks η μόνη αναφορά στον Καναδά σχετίζεται με την ακύρωση μιας στάσης στη χώρα του Λίβυου ηγέτη Μοαμάρα Καντάφι, αλλά σύμφωνα με τα καναδικά ΜΜΕ ενδέχεται κάποια επόμενα στοιχεία που θα δούν το φως της δημοσιότητας να αφορούν τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβα για το θέμα της αποχώρησης της καναδικής στρατιωτικής δύναμης από το Αφγανιστάν, που προβλέπεται για το τέλος του 2011, ή τις υποθετικές αμερικανικές πιέσεις για τον επαναπατρισμό από τον Καναδά στις ΗΠΑ του Ομάρ Χαντρ, πρώην κρατούμενου στο Γκουαντάναμο.www.zougla.gr