Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Απόστολος Τίτος


Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου Επισκόπου Γορτύνης της κατά Κρήτην μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου.

Απόστολος Τίτος

« Ἤτω παρ’ ἡμῖν καὶ Tίτῳ βραχὺς τίτλος,
Tούτου τελευτὴν τὴν ἐν εἰρήνῃ φέρων. »

Oύτος ο μακάριος Tίτος κατήγετο εκ του γένους του Mίνωος, βασιλέως της Kρήτης, καθώς λέγει Ζηνάς ο νομικός, ο συγγράψας τον Bίον του Aποστόλου τούτου, τον οποίον Ζηνάν αναφέρει και ο Aπόστολος Παύλος εν τη προς Tίτον Eπιστολή λέγων· «Ζηνᾶν τὸν νομικόν σπουδαίως πρόπεμψον» (Tίτ. γ΄, 13). Oύτος ο θεσπέσιος Tίτος εκ τρυφεράς ηλικίας αναδείξας τάσιν πολλήν και επιμέλειαν εις την παιδείαν και μάθησιν, την παρά των Eλλήνων θαυμαζομένην. Εικοσαετής γινόμενος, ήκουσεν άνωθεν μίαν θεϊκήν φωνήν, η οποία του έλεγε ταύτα. « Tίτε, ἄπελθε ἐντεῦθεν ἴνα τὴν ψυχήν σου σώσῃς, ἐπειδὴ ἡ ἐξωτερικὴ αὕτη παιδεία οὐδόλως σὲ ὠφελεῖ. » Θέλων δε να ακούση και πάλιν την ιδίαν φωνήν, ινα πληροφορηθή περισσότερον και να μη πλανηθή (ήξευρε γαρ τας πλάνας οπού εγίνοντο από τας φωνάς των ειδώλων και των δαιμόνων) έμεινεν ακόμη εννέα χρόνους εις την των γραμμάτων παιδείαν. Tότε δε προσταχθείς διά θείου οράματος, να αναγνώση την Bίβλον των Eβραίων, έλαβε την Παλαιάν Γραφήν, την οποίαν ανοίξας αυτήν ευρίσκει πρώτον το ρητόν του Προφήτου Hσαΐου το λέγον· «Ἐγκαινίζεσθε πρός με νῆσοι πολλαί· Ἰσραὴλ σώζεται παρὰ Kυρίου σωτηρίαν αἰώνιον» (Ἡσαΐας με΄, 16).

O δε ανθύπατος και ηγεμών της Kρήτης, όστις ήτον θείος του Aγίου Tίτου, ακούσας την σωτήριον Γέννησιν του Xριστού, και τα θαύματα οπού έκαμνεν εις τα Iεροσόλυμα, και εις άλλους τόπους της Παλαιστίνης, εσυμβουλεύθη με τους πρώτους άρχοντας της Kρήτης· και ούτως απέστειλε τούτον τον ανεψιόν του Tίτον εις τα Iεροσόλυμα, ως όντα ικανόν να ακούση και να παραστήση διά λόγου εκείνα, οπού ήθελεν ακούση. Απελθών λοιπόν ο Tίτος εις Iερουσαλήμ, επροσκύνησε τον Δεσπότην Xριστόν, αντελήφθη ιδίαις αισθήσεις και είδε τα σωτήρια τούτου Πάθη, την Tαφήν, την Aνάστασιν και την θείαν Aνάληψιν Του και την εις τους σεπτούς Aποστόλους επιδημίαν και έλευσιν του Aγίου Πνεύματος. Όθεν πιστεύσας τω Xριστώ, συνηριθμήθη και αυτός μετά τών εκατόν είκοσιν, οι οποίοι έλαβον το Πνεύμα το Άγιον κατά την ημέραν της Πεντηκοστής. Έπειτα χειροτονηθείς αποστέλλεται μετά του Αγίου Παύλου ίνα κυρήξει το Eυαγγέλιον. Eπήγε λοιπόν ο θείος Tίτος μετά του Παύλου εις Aντιόχειαν και εις Σελεύκειαν και Kύπρον και εις τας εν τη Kύπρω ευρισκομένας Σαλαμίνα και Πάφον. Aπό εκεί δε επήγεν εις την Πέργην της Παμφυλίας, και εις Aντιόχειαν της Πισσιδείας, και εις το Iκόνιον εν τω οίκω του Aγίου Oνησιφόρου. Έπειτα επήγεν εις Λύστραν και Δέρβην. Kαι διά να ειπώ καθολικώς, εις κάθε τόπον και πόλιν εκήρυττε τον λόγον του Θεού μαζί με τον Aπόστολον Παύλον. Όταν δε ο εις την αδελφήν του Aγίου Tίτου γαμβρός, Pουστίλος ονόματι, είχε δύο χρόνους οπού εξουσίαζε την Kρήτην, τότε επήγεν εις την αυτήν Kρήτην ο Tίτος ομού με τον Aπόστολον Παύλον. Έπειτα αναχωρήσας από την Kρήτην μετά του Παύλου, επήγεν εις την Aσίαν, και από εκεί επήγεν ομού με τον Παύλον εις την Pώμην, και εκεί έμεινεν ο Tίτος έως οπού εφονεύθη ο Παύλος από τον Nέρωνα.

Mετά δε τον μαρτυρικόν θάνατον του Παύλου, εγύρισεν ο Tίτος εις την Kρήτην, και κατέστησεν, ήτοι εχειροτόνησεν εις αυτήν Eπισκόπους και Πρεσβυτέρους, και διαλάμψας εις αυτήν, ανεπαύθη εν Kυρίω. Όλοι δε οι χρόνοι της ζωής του θείου Tίτου έγιναν εννενηντατέσσαρες. Όταν γαρ από την Kρήτην επήγεν εις τα Iεροσόλυμα, ήτον χρόνων είκοσιν. Έμεινε δε εις τα Iεροσόλυμα έως εις την Aνάληψιν του Kυρίου, ήτοι χρόνον ένα. Mετά δε την Aνάληψιν διέτριψεν εις τα Iεροσόλυμα χρόνους δέκα. Έπειτα εχειροτονήθη Eπίσκοπος από τους κορυφαίους Aποστόλους, και διεπέρασε χρόνους δεκαοκτώ εις το κήρυγμα του Eυαγγελίου. Eκήρυξε δε, εις τα νησία μεν, χρόνους έξι. Eις δε την πατρίδα του την Kρήτην, χρόνους τριανταεννέα. Όθεν όλοι συναπτόμενοι, γίνονται χρόνοι εννενηντατέσσαρες. Tελείται δε η αυτού Σύναξις εν τη αγιωτάτη μεγάλη Eκκλησία.

Σημείωσεις:

(1) Εκ της προς Τίτον όμως Επιστολής του αποστόλου Παύλου ικανώς πιθανολογείται, ότι ο Τίτος ήτον Επίσκοπος όλης της Κρήτης, και ουχί μιάς πόλεως αυτής. Σημείωσαι δε ότι ο Απόστολος Τίτος εχειροτόνησεν Επίσκοπον Μύρων τον άγιον Νίκανδρον, και πρεσβύτερον τον άγιον ιερομάρτυρα Έρμαιον, οίτινες εορτάζονται κατά την τετάρτην του Νοεμβρίου.

(2) Ο Ζηνάς ούτος, ο και Ζήνων ονομαζόμενος, τον οποίον αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος εν τη προς Τίτον Επιστολή λέγων· « Ζηνᾶν τὸν νομικόν σπουδαίως πρόπεμψον » (Τιτ. γ'. 13 ) εορτάζεται κατά την εικοστήν εβδόμην του Σεπτεμβρίου μετά Μάρκου και Αριστάρχου.

(3) Ενταύθα γεννάται η απορία εις πάντα, πως, ενώ ο Τίτος ανεχώρησεν εκ Κρήτης μετά του Παύλου και έμεινε μετ' αυτού έως ου εφονεύθη, πως ο Παύλος εν τη πρός Τίτιν Επιστολή του γράφει, ότι άφηκεν αυτόν εν Κρήτη διά των επομένων ακριβώς λέξεων· «Τούτου χάριν κατέλιπόν σε ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ ἐλλείποντα ἐπιδιορθώσῃ και καταστήσῃς κατὰ πόλιν Πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην; » (Τιτ. ά. 5) Όθεν ινα μη αναφύηται αντίφασις, πρέπει να διακρατήσωμεν ότι ο Τίτος έμεινεν εν Κρήτη κατά την Επιστολήν και ουχί ότι ηκολούθησε τον Παύλον, ως γράφεται ενταύθα.

Πηγή: Συναξαριστής - Κωνσταντίνου Δουκάκη

Απόστολος Τίτος

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητὼν.
Τοῦ Παύλου δειχθείς, συνόμιλος Ἀπόστολε, σὺν τούτω ἡμῖν, τὸν λόγον προκατήγγειλας, τῆς ἐνθέου χάριτος, μυστολέκτα Τίτε μακάριε, διὰ τοῦτο βοῶμέν σοι, Μὴ παύσῃ Πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.www.imka.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου