Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Ο Πειραιώς Σεραφείμ και η κάρτα του... Αντίχριστουserafeim_peiraiosΑίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην Ιερά Σύνοδο για το φλέγον ζήτημα της «κάρτας του πολίτη».
Ο κ. Σεραφείμ με καταρτισμένο λόγο ζητά η Εκκλησία να συστήσει ειδική επιστημονική Επιτροπή με καταξιωμένες προσωπικότητες για να συζητηθεί σε βάθος το όλο θέμα και όχι επιφανειακά, όπως επιχειρείται αυτή τη στιγμή.

Αναφέρει ο μητροπολίτης Σεραφείμ: «Εν τη προσφάτω ομιλία του Εξοχωτάτου κ. Πρωθυπουργού εις την εν Θεσσαλονίκη Διεθνή Εκθεσιν προανηγγέλθη η αντικατάστασις των αστυνομικών ταυτοτήτων και των εν γένει εγγράφων ταυτοποιήσεως των Ελλήνων πολιτών, δια της εξονομασθείσης «κάρτας του πολίτη», η οποία προετοιμάζεται από την Γεν. Γραμματεία Δημοσίας Διοικήσεως και Ηλεκτρονικής Διακυβερνήσεως, δια να Ισχύση εντός του 2011.

Εκ του συνημμένου εντύπου εμφαίνεται ότι: «ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα επιλογής αμετρήτων υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το προσωπικό του ΡΙΝ με απόλυτη προστασία». Εκτός από την φυσικήν ταυτοποίησιν των προσώπων π.χ. αναγνώρισιν κατά τον αστυνομικόν έλεγχον, επιδιώκεται η απεριόριστος είσοδος εις τον ψηφιακόν κόσμον, τόσον με την διαδικασίαν της ψηφιακής αυθεντικοποίησης των κατόχων τους, όσον και με την λεγομένην ψηφιακήν υπογραφήν.

karta_polithΔιαφημίζεται και διαδίδεται ευρέως ότι η συγκεκριμένη κάρτα θα αποτελή πέραν της ψηφιακής αυθεντικοποιήσεως των πολιτών εις τας δημοσίας υπηρεσίας και ταξιδιωτικόν έγγραφον εντός της ζώνης ΣΕΝΓΚΕΝ περιέχον απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία ώστε να λειτουργή ως ψηφιακόν διαβατήριον και επιπροσθέτως δια να δύναται ο πολίτης να αξιοποιήση τας ηλεκτρονικάς υπηρεσίας του Δημοσίου και του ευρυτέρου Δημοσίου τομέως.

Ωσαύτως η ειρημένη κάρτα θα χρησιμοποιείται εις θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως, οικονομικής και περιουσιακής καταστάσεως και αγροτικής παραγωγής και εις το μέλλον θα εξυπηρετή μέσω των ΑΤΜ τας τραπεζιτικάς συναλλαγάς των πολιτών.

Ιδίως εν τη περιπτώσει των υγειονομικών στοιχείων προβλέπεται, ότι με την προσθήκην μικροεπεξεργαστού η κάρτα θα χρησιμοποιείται δια νοσηλεία και συνταγογραφήσεις και θα συνδεθή και με ετέρας δράσεις ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως όπως Δημοτολόγιον, ΑΜΚΑ και Υπουργείον Οικονομικών.

Και επειδή τα μητρώα αυτά δέν είναι συμβατά και περιέχουν διασπάρτους πληροφορίας θα τροποποιηθούν και ο πολίτης θα έχει εις την κατοχήν του έναν αριθμό εισόδου (ΡΙΝ) δια να έχει πρόσβασιν εις όλα τα μητρώα που χρησιμοποιούνται εις τον Δημόσιον τομέα.

Η νέα κάρτα του πολίτου θα αποτελείται από πολυανθρακικό πλαστικό 1D-1 και θα φέρει μικροεπεξεργαστήν επαγωγής και έναν μικροεπεξεργαστήν επαφής πού θα ισχύουν διά 10 έτη με ένα ή δύο chip.

Εις την εμπροσθίαν όψιν θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του κατόχου, το όνομα του κράτους, σύμβολο του iCAO δια τα ταξιδιωτικά έγγραφα, επώνυμον με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, όνομα, φύλον, ιθαγένεια με τον κωδικόν της χώρας, ημερομηνίαν γεννήσεως, ημερομηνίαν λήξεως, υπογραφή και φωτογραφία του κατόχου.

Εις την οπισθίαν όψιν θα αναγράφονται τα προαιρετικά στοιχεία του κατόχου, τόπος γεννήσεως, ομάδα αιματος, αριθμ. δημοτολογίου και ο Δήμος πολιτογραφήσεως, ΑΦΜ καί ΑΜΚΑ.

Σημειωτέον ότι δι’ όλην αυτήν την διαδικασίαν υφίσταται ασφυκτική πίεσις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία ήδη εις τας λοιπάς χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει επαρκώς προωθηθεί.

Οθεν έχει επικρατήση μία εύλογος συζήτησις εις τούς εκκλησιαστικούς κύκλους και διαδίδεται μετ’ επιτάσεως ότι η κάρτα του πολίτου θα αποβή ο προπομπός της παγκοσμίου ηλεκτρονικής διακυβερνήσεως η οποία θα αποβή τελικώς μία τυραννική διακυβέρνησις.

Φημολογείται ότι η συγκεκριμένη κάρτα θα φέρη τον δυσώνυμο αριθμόν του θηρίου της οριακής Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστού Ιωάννου και ότι ο στόχος αυτής της διαδικασίας θα είναι να προετοιμασθή ο κόσμος δια την διαδικασίαν του χαράγματος μέσω της εμφυτεύσεως microchip εις το ανθρώπινον σώμα.

Πάνυ ευλαβώς υποβάλλω τη Ιερά Συνόδω την πρότασιν της, εκ μέρους της Εκκλησίας, πλήρους, σαφούς και εμπεριστατωμένης επιστημονικώς μελέτης του νέου αυτού θέματος, πού απασχολεί εντόνως τούς εκκλησιοποιημένους καί θρησκεύοντας αδελφούς δια την υπεύθυνον καθοδήγησιν ως ήδη εγένετο επί παρεμφερούς θέματος και δια την αποτροπήν ανεπιγνώστων ζηλωτισμών και καταστροφολογικών προβλέψεων.

Αλλωστε η Αγία ημών Εκκλησία ως φιλόστοργος Μήτηρ πάντοτε υπήρξε ο μέντωρ και ποδηγέτης του λαού του Θεού και ασφαλώς εις τους πληθωρικούς εις αποστασίαν συγχρόνους καιρούς χρεωστεί να το πράξη έτι εναργέστερον.

Προς τούτο ευλαβώς προτείνομεν την συγκρότησιν επιστημονικής επιτροπής δια την μελέτην του όλου θέματος και δια την υποβολήν τη Ιερά Συνόδω σχετικής γνωμοδοτήσεως εκ μέρους των Ελλογιμωτάτων:

1. κ. Εμμανουήλ Γιαννακουδάκη, Καθηγητού Πληροφορικής του εν Αθήναις Οικονομικού Πανεπιστημίου, επισκέπτου Καθηγητού του εν Η.Π.Α. Πανεπιστημίου του Harvard,
2. Αιδεσιμολ. κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, επικούρου Καθηγητού της Ανωτάτης Εκκλ. Ακαδημίας Θεσσαλονίκης εξειδικευμένου εις την Ιατρικήν της Πληροφορικής,

3. κ. Βασιλείου Γιούλτση, Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
4. κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητού Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
5. κ. Γεωργίου Κασιμάτη, Ομ. Καθηγητού Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περαίνων ευελπιστώ ότι τα πορίσματα της εν λόγω επιτροπής θα συμβάλλουν ικανώς εις την διασάφησιν του πολυσημάντου αυτού θέματος.

Επί δε τούτοις, βαθυσεβάστως διατελώ,
ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός».


www.elora.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου