Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Η θαυματουργός εικόνα "Παναγίας της Κεράς"απο το χωριό Μονή του Δημου Ανατολικού Σελίνου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ο πνευματικός αγώνας για την σωτηρία μας


Άγιος Άνθιμος ο εν Χίο

Αφού ο Χριστός κατέβη από τους ουρανούς και εσαρκώθη εκ της αειπαρθένου Μαρίας και έγινεν άνθρωπος, αφού έπαθε τόσα και τόσα και εσταυρώθη και απέθανεν διά να σώση το γένος των ανθρώπων, και ανέστη τη τρίτη ημέρα, και κατόπιν ανελήφθη εις τους ουρανούς, έπειτα απέστειλε το Πνεύμα το Άγιον εις τους αποστόλους. Λοιπόν οι φωτισθέντες διά του Αγίου Πνεύματος έλεγον:
«Είδομεν τό φως τo αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον». Αλλά ημείς, τώρα, ξεύρω κι εγώ πώς θα δούμεν το φως το αληθινόν, να λάβωμεν πνεύμα επουράνιον; Λέγουν οι θείοι πατέρες ότι πρέπει να χύσης αίμα, διά να λάβης πνεύμα και εμείς λοιπόν που θέλομεν να λάβωμεν πνεύμα, πρέπει να χύσωμεν το αίμα μας• και τότε θα λάβωμεν πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού, πνεύμα πραότητος, πνεύμα αγάπης...
Και πως θα χύσωμεν το αίμα μας; διά της εγκοπής του θελήματός μας και διά της υπακοής. Εις τον ιατρόν όταν θα πας, υπομένεις ό,τι και αν σου κάμη -πίνεις εκείνα τα πικρά φάρμακα που σου δίδει, δέχεσαι να σου κατακόβη τα μέλη σου, να σχίζη την κοιλίαν σου, να τιμωρή τας αισθήσεις σου... και μάλιστα τον πληρώνεις και τον ευχαριστείς γι’ αυτά που σου κάμνει. Πως; διά να εύρεις θεραπείαν εις το σώμα εις αυτόν τον πηλόν. Οπόταν όμως μας συμβή κάτι λυπηρόν, ή μας κόψουν κανένα θέλημα ή μας ειπούν το λάθος μας ή μας κεντήσουν ολίγον, τα οποία αυτά όλα είναι θεραπείες της ψυχής, ευθύς, να λύπη, να μελαγχολία, να αδιαθεσία... ενώ διά το σώμα, όλα τα δεχόμεθα με όλην μας την ευχαρίστησιν. Οφείλετε, αδελφοί, ό,τι σας ειπώ να το δέχεσθε και να μου υπακούετε προθύμως εις ό,τι σας διατάξω. Διότι ποτέ δεν σας λέγω τίποτα διά το κακόν σας. Η εντολή, είναι πράγμα ουράνιον εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Η εντολή είναι τρία φώτα. Και εκείνον που την φυλάγει, τον φωτίζει, τον θερμαίνει, τον δροσίζει... θαύματα μπορεί να κάμη.


www.orthmad.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου